Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

We zijn mid­den in Nij­me­gen aan de Nieu­we Duken­burg­se­weg. We kij­ken uit op een braak­lig­gend stuk grond, met wat kan­to­ren erom heen. De druk­te op het ter­rein komt van de graaf­ma­chi­nes en bull­do­zers. Je kunt je niet voor­stel­len dat hier na de zomer de eer­ste wonin­gen staan. En dat dit vol­gend voor­jaar een leven­di­ge buurt is. Toch gaat het nu heel snel. We namen een kijk­je op de bouw­plaats met onze regio­ma­na­ger Dani­ël­le Gerrits.

 

Hoe nieuw is dit?

Dani­ël­le: “NDW21 ligt mid­den in Nij­me­gen en wordt geen door­snee nieuw­bouw­wijk. In totaal komen er 500 flexi­be­le wonin­gen, die na zo’n 20 jaar een nieu­we bestem­ming krij­gen. De wonin­gen zijn ver­deeld over zeven gebou­wen met 1‑, 2- en 3‑kamer­appartementen, van 20 tot 60 m², in de soci­a­le en mid­den­huur. De wonin­gen wor­den in de fabriek gebouwd en daar­na kant-en-klaar neer­ge­zet in een groe­ne omge­ving. De wonin­gen zijn duur­zaam, omdat ze her­ge­bruikt wor­den. En ze heb­ben een warm­te­pomp, zon­ne­pa­ne­len en zijn gasloos.”

Waar­om geen ‘gewo­ne’ nieuwbouw?

“Nij­me­gen heeft net als veel ste­den een groot tekort aan wonin­gen voor star­ters en een­per­soons­huis­hou­dens. De oplos­sing om het woning­te­kort aan te pak­ken is nieuw bou­wen. En in NDW21 kun­nen we met deze flex­wo­nin­gen ook nog eens snel bou­wen. Dat is belang­rijk, want de nood is hoog en deze wonin­gen zijn hard nodig.”

“Om snel woon­ruim­te te heb­ben, moe­ten we sowie­so naar nieu­we manie­ren van wonen kij­ken. Een nieu­we manier is bij­voor­beeld deze flex­wo­nin­gen. Maar Por­taal expe­ri­men­teert ook met deel­wo­nen. Dan delen we een gro­te­re woning op voor meer­de­re eenpersoons­huishoudens, die een eigen kamer heb­ben en gemeen­schap­pe­lij­ke ruim­tes delen.”

Kan ieder­een terecht in NDW21?

“De soci­a­le huur­wo­nin­gen ver­de­len we via loting. Hier­mee krij­gen ook jon­ge­ren, stu­den­ten en men­sen die met spoed een woning nodig heb­ben een kans om hier te wonen. Wie is inge­loot, moet moti­ve­ren waar­om hij of zij hier wil wonen.

Daar­na volgt nog een inta­ke­ge­sprek. We zoe­ken bewo­ners die naar elkaar wil­len omkij­ken. Die ervoor open staan om elkaar te ont­moe­ten en met elkaar acti­vi­tei­ten te organiseren.”

Hoe zorg je dat men­sen ‘naar elkaar omkij­ken en din­gen samen gaan doen’?

“Als bewo­ner van NDW21 denk je mee hoe we de omge­ving pret­tig kun­nen inrich­ten. Het is een wijk die in bewe­ging is. Het groen wordt zo inge­richt dat deze uit­no­digt om elkaar te ont­moe­ten. De wonin­gen staan in het groen en je kunt je auto par­ke­ren aan de rand. Dit draagt bij aan pret­tig wonen voor bewoners.”

Hoe is het wonen in een flexwoning?

Er woont nog nie­mand in NDW21, maar bewo­ners uit ver­ge­lijk­ba­re pro­jec­ten zijn enthou­si­ast. Zo ook Gina uit Buurt­schap ’t Veld (Eind­ho­ven): “We heb­ben nu een woning van 60 m² en dat is onge­veer de helft van wat we had­den. Maar dat bete­kent ook min­der kubie­ke meters om te ver­war­men, waar­door je min­der ener­gie nodig hebt. Er zijn ook geen omhei­nin­gen en hek­ken. Je weet daar­door veel beter wie er in je buurt woont. Dat maakt het ook veel mak­ke­lij­ker om con­tact te maken met ande­re bewoners.”

Dit ver­haal komt uit de Post van Por­taal van juni 2023. Lees hier de hele Post van Portaal.

_________________

Huren in NDW21?

De ver­huur van deze wonin­gen gaat via www.entree.nu. Blijf op de hoog­te via www.NDW21.nl en schrijf u in voor de nieuws­brief. Dit is een pro­ject van Por­taal, SSH&, Talis, Woon­waarts en gemeen­te Nij­me­gen. Meer weten? Kijk op www.portaal.nl/ndw21.