Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

In deze 2e editie:

  • Wat gaat Por­taal en haar huur­ders mer­ken van de ambi­ti­eu­ze plan­nen in het nieu­we coa­li­tie­ak­koord ? Dirk Jan van der Zeep, voor­zit­ter van de Raad van Bestuur van Por­taal praat je erover bij.
  • Let­ter­lijk met alle par­tij­en in een bouw­keet om tafel. Dank­zij de keten­sa­men­wer­king gaan gro­te reno­va­ties snel­ler en effi­ci­ën­ter, maar en naar gro­te­re tevre­den­heid van bewoners.
  • De nieu­we datum voor de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ is bekend: 21 juni 2022.
  • ‘De woning­markt zit vast omdat er geen goe­de door­stro­ming moge­lijk is en er te wei­nig wonin­gen zijn’, zegt Ronald Fran­ken, mana­ger Stra­te­gie bij Por­taal. ‘Dat los je niet op met het recht om je huur­wo­ning te kopen.’
  • Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven… in gebarentaal.

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.