Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

In deze 3e edi­tie:

  • De samen­wer­king tus­sen de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen en Por­taal kon beter. Lees hoe zij dat aan­pak­ten en hoe zij elkaar von­den in het bevrie­zen van de huren van wonin­gen met een E, F of G‑label.
  • Vol­gens Yvon­ne Hof zijn kin­de­ren ‘het soci­aal cement in de wijk’. Wij vroe­gen haar hoe we samen kun­nen bij­dra­gen aan inclu­sie­ve buur­ten waar alle kin­de­ren gelij­ke kan­sen krij­gen. Wel­ke rol speelt het onder­wijs daar­in en wat is er nodig?
  • Op 21 juni 2022 is de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samenleven’.
  • Het dilem­ma van mana­ger volks­huis­ves­ting Joost Wools: een huur­wo­ning terug­bren­gen naar de oude staat, is dat niet zonde?

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.