Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Deze 4e edi­tie staat geheel in het teken van de con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven:

 • Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven vraagt om lei­ders met lef die luis­te­ren naar bewoners
  Op uit­no­di­ging van Por­taal kwa­men ruim 200 pro­fes­si­o­nals, belang­heb­ben­den en geïn­te­res­seer­den bij­een in de Pro­dent­fa­briek voor de con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Het eer­ste arti­kel gaat over deze bij­zon­de­re en geslaag­de dag.
 • Het gesprek aan­gaan en con­cre­te pro­ble­men oplossen
  Mar­jet van Zuij­len, voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen, ver­telt wat tij­dens de con­fe­ren­tie het mees­te indruk op haar maak­te en wat er vol­gens haar moet gebeuren.
 • De ach­ter­buurt zit nog heel erg in mij
  Özcan Aky­ol. Voor velen mis­schien nog beter bekend als Eus. Tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ nam hij alle aan­we­zi­gen mee naar het Deven­ter van zijn jeugd, waar hij opgroei­de in een Turk­se volksbuurt.
 • Zoek het ook in leu­ke, klei­ne dingen
  Pau­la van Schoo­ten is een betrok­ken en kri­tisch bewa­ker van de belan­gen van huur­ders en zij is dan ook niet voor neus al bij­na 15 jaar voor­zit­ter van de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­ging in Lei­den. Tij­dens de con­fe­ren­tie van Por­taal was zij een van de panelleden.
 • Tevre­den bestuur­ders, maar het gaat nu pas echt beginnen
  De bestuur­ders van Por­taal kun­nen terug­kij­ken op een zeer geslaag­de con­fe­ren­tie. Er is gespro­ken over dilemma’s en belem­me­rin­gen, maar ook over kan­sen en moge­lij­ke oplos­sin­gen. Maar hoe nu verder?


Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.