Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Deze 5e edi­tie staat geheel in het teken van de cam­pag­ne ‘Samen besparen’

  • Samen bespa­ren
    De ener­gie­prij­zen blij­ven stij­gen en de infla­tie is onge­kend hoog. Por­taal is bezorgd dat er op haar huur­ders een enor­me schul­den­cri­sis af komt. Aan de stij­gen­de prij­zen kan Por­taal niks ver­an­de­ren. Maar langs de zij­lijn blij­ven staan is ook geen optie.
  • Dilem­ma: schim­mel voor­ko­men in tij­den van energiecrisis
    Je woning goed ven­ti­le­ren is ont­zet­tend belang­rijk om schim­mel­pro­ble­men te voor­ko­men. Maar Frits Cam­bier van Noo­t­en, direc­teur van het onder­houds­be­drijf van Por­taal, snapt het ook als een huur­der lie­ver de boel dicht­houdt, uit angst voor een toren­ho­ge energierekening.

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.