Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Deze 6e edi­tie staat in het teken van woningbouw

 • Wat als het lukt?
  Wat als het ons als cor­po­ra­tie­sec­tor lukt om de komen­de 7 jaar 250.000 soci­a­le huur­wo­nin­gen bij te bou­wen? Dat we ook wonin­gen bou­wen waar oude­ren beter pas­send kun­nen wonen en zorg kun­nen krij­gen als zij dat later nodig heb­ben? Wat als het lukt om genoeg beschik­ba­re bouw­lo­ca­ties en per­so­neel te vin­den om al die wonin­gen uit de grond te stam­pen? En dat de gemeen­ten het voor elkaar krij­gen om pro­ce­du­res te versnellen
 • ‘Alleen met meer regie gaan we het redden’
  Met een schreeu­wend tekort aan betaal­ba­re hui­zen en het teke­nen van de Woon­deals van minis­ter De Jon­ge, staan de pro­vin­cies komen­de jaren aan het roer van de groot­ste uit­da­gin­gen op het gebied van woning­bouw van de afge­lo­pen decen­nia. Gede­pu­teer­de Wonen in de pro­vin­cie Gel­der­land Peter Ker­ris hak­te al lan­ger met dat bijl­tje en kijkt strijd­baar voor­uit. ‘Er moet meer regie op de volkshuisvesting.’
 • ‘6000 wonin­gen per jaar: nood­zaak of illusie?’
  Het woning­te­kort in Neder­land is groot, voor­al in het betaal­ba­re seg­ment. Maar wei­nig men­sen zul­len betwis­ten dat er jaar­lijks zo’n zes­tig­dui­zend betaal­ba­re woon­ruim­ten bij moe­ten komen.
 • Onder­zoek beves­tigt suc­ces gemengd wonen in Meanderpark
  Onlangs ver­scheen het onder­zoek ‘Twee jaar wonen in Mean­der­park’. Een bij­zon­der Gemengd wonen pro­ject in Nieu­we­gein. Daar blijkt een­zaam­heid onder de bewo­ners af te nemen. Pro­ble­men met schul­den wor­den snel­ler her­kend en aan­ge­pakt. Ook de bege­lei­ding van huur­ders die zorg nodig heb­ben is beter te orga­ni­se­ren. Een ech­te bij­dra­ge aan goed samenleven.

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.