Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

In deze 1e editie:

  • Wat beweegt Por­taal om nog meer die maat­schap­pe­lij­ke rol te pak­ken? En zijn die ambi­ties wel haal­baar? Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man (Raad van Bestuur Por­taal) ver­tel­len open­har­tig wat voor hen de door­slag gaf.
  • Con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ uitgesteld
  • Hoe kun­nen we samen bij­dra­gen een inclu­sie­ve buurt waar men­sen naar elkaar omkij­ken? Wat is daar­voor nodig? We vroe­gen het Ruth Peet­oom, de nieu­we voor­zit­ter van de Neder­land­se ggz.
  • Durf je als orga­ni­sa­tie bij­voor­beeld ook zaken los te laten en de ver­ant­woor­de­lijk­heid bij de huur­der neer te leg­gen? Ook als dat bete­kent dat die het anders aan­pak­ken dan jij zou doen? Reijn­der Jan Spits, mana­ger Volks­huis­ves­ting bij Por­taal, deelt een aan­tal dilemma’s waar hij tegen­aan loopt.
  • Ieder­een wordt beter van het Voed­sel­ruil­huis Soest, opge­richt door Son­ja Wolf. Het is een prach­tig voor­beeld van Bij­dra­gen aan goed samenleven.

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief.

Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.