Loading...
Opga­ven van woningcorporaties2021-05-12T13:16:43+02:00

Verder kijken dan alleen naar de stenen

Al meer dan een eeuw zorgen woningcorporaties ervoor dat mensen met minder inkomen een dak boven hun hoofd hebben. Van oudsher zijn onze belangrijkste taken bouwen, beheren en verhuren van sociale huurwoningen. Met gemeenten maken we daarover prestatieafspraken; over het aantal te bouwen woningen én over de verduurzaming ervan. Daarnaast zijn er grote maatschappelijke opgaven, waar wij ook aan willen bijdragen. Het gaat ons namelijk niet alleen om de woningen die we bouwen en onderhouden, maar ook om de mensen die erin wonen en de sfeer in onze buurten.

Bij Portaal vinden wij dat een corporatie, als maatschappelijke organisatie, verder moet kijken dan alleen naar de stenen. Dan zie je dat sommige buurten waarin onze woningen staan achteruit gaan. Door daar te zijn waar het gebeurt, kunnen we er ook voor zorgen dat de juiste instantie wordt ingeschakeld als dat nodig is. Met een luisterend oor en altijd bereid om mee te denken aan een oplossing. Zodat wij onze bewoners een fijne plek om te wonen kunnen bieden.

Nieuws­brief edi­tie 01

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Dilem­ma’s

Mag je men­sen laten sol­li­ci­te­ren voor een woning? Durf je als orga­ni­sa­tie los te laten? Krij­gen som­mi­ge bewo­ners niet teveel aan­dacht (en ande­ren te wei­nig)? De dilemma’s van Reijn­der Jan Spits.

Wij gaan door

Aedes Ben­ch­mark 2021: alle­maal mooie resul­ta­ten voor Por­taal, maar ook reden tot bezorgdheid.

Ga naar de bovenkant