Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Van­uit De Ver­nieuw­de Stad wer­ken aan vernieuwing’

Por­taal­be­stuur­der San­der Heins­man is onlangs offi­ci­eel benoemd tot bestuur­der van De Ver­nieuw­de Stad. ‘Heb je het nog niet druk genoeg?’, vroeg zijn vrouw. ‘Terecht. Als nieu­we voor­zit­ter voor de Raad van Bestuur bij Por­taal ligt er immers genoeg te doen’ zegt Heins­man. Hij legt uit wat hem drijft.

‘Veel maat­schap­pe­lij­ke opga­ven wor­den bij woning­cor­po­ra­ties neer­ge­legd. En ook voor ant­woor­den op de gro­te pro­ble­men van deze tijd wordt naar de cor­po­ra­tie­sec­tor geke­ken. De woning­markt is vast­ge­lo­pen, de leef­baar­heid in wij­ken en buur­ten komt steeds ver­der onder druk en we moe­ten actief door­gaan met ver­duur­za­men. De opga­ve blijft groei­en. Of het nu gaat om het huis­ves­ten van sta­tus­hou­ders, de instroom van kwets­ba­re men­sen en de taak op het gebied van wonen en zorg die zich ver­plaatst naar de wij­ken. Het raakt onze doel­groep zo sterk, dat we de nood­zaak voe­len om hier­in onze ver­ant­woor­de­lijk­heid te nemen.’

‘Vol­gend jaar gaat “de ver­huur­der­hef­fing er af”. Als tegen­pres­ta­tie heb­ben we als sec­tor de ambi­ti­eu­ze plan­nen van de minis­ter onder­te­kent in de Nati­o­na­le Pres­ta­tie Afspra­ken. Er is onder ande­re afge­spro­ken om 250.000 nieuw­bouw­wo­nin­gen te rea­li­se­ren voor 2030. En hoe­wel de cor­po­ra­ties al voor­op lopen met ver­duur­za­men, is afge­spro­ken dat er geen wonin­gen meer zijn met ener­gie­la­bel E, F en G aan het eind van 2028. Natuur­lijk heb­ben ook wij vraag­te­kens bij de haal­baar­heid van de plan­nen. Tekort aan beschik­ba­re loca­ties en de stij­gen­de bouw­kos­ten zijn echt een pro­bleem. En qua plan­ca­pa­ci­teit is er aan uit­da­gin­gen geen gebrek. Ook de toe­ne­men­de belas­ting­druk van Ven­noot­schaps­be­las­ting en ATAD (Anti Tax Avoi­dan­ce Direc­ti­ve), die opge­bracht wordt door onze huur­ders, kun­nen de plan­nen wel eens flink onder druk zet­ten. Toch brengt alleen de gedeel­de ambi­tie ons dich­ter­bij het gestel­de doel. We wil­len ons dan ook vol­op inzet­ten om door­bra­ken te creëren.’

‘Zowel bij Por­taal als bij De Ver­nieuw­de Stad wil­len we niet ach­ter­over leu­nen en toe­kij­ken. Want als het slech­ter gaat, dan komt dat uit­ein­de­lijk op het bord­je van huur­ders terecht en daar gaan we voor lig­gen. We gaan bij­dra­gen aan de oplos­sing voor de woon­cri­sis. Maar wel op een manier die reëel en moge­lijk is. Dat gaat nog beter als je de han­den ineen slaat. Bij De Ver­nieuw­de Stad doen we de dat. Voor mij de belang­rijk­ste reden om aan te schui­ven als bestuur­der. Mijn doel is om samen met ande­re bestuur­ders zaken beter te kun­nen agen­de­ren. Samen beter te kun­nen ont­wik­ke­len. En samen beter te kun­nen ver­nieu­wen. En daar­mee samen voor onze bewoners.’