Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

“Ver­ve­lend, dat gezeur over die ver­huur­der­hef­fing? Niet méér kun­nen doen voor die dui­zen­den woning­zoe­ken­den in ons land. Dát is pas vervelend!”

Op de twee­de dins­dag in sep­tem­ber leekt het erop dat de troon­re­de was gelekt. Het bleek ech­ter te gaan om de woon­re­de. De woon­re­de van Por­taal. Met inge­zon­den brie­ven, ver­schil­len­de cam­pag­nes, nieuws­brie­ven en in inter­views vra­gen wij nu al ruim een jaar aan­dacht voor de steeds gro­ter wor­den­de woon­cri­sis in Neder­land. We heb­ben daar­bij steeds dezelf­de bood­schap voor Den Haag: schaf die ver­huur­der­hef­fing af.

Regel­ma­tig ont­van­gen we posi­tie­ve reac­ties op onze acties tegen de hef­fing, zoals afge­lo­pen week op de woon­re­de. Maar hier en daar horen we heel soms ook een kri­ti­sche noot. Aan San­der Heins­man, bestuur­der van Por­taal, stel­den wij daar een paar vra­gen over.

Waar­om blij­ven jul­lie actie­voe­ren tegen de verhuurderheffing?
We vin­den het onbe­grij­pe­lijk dat onze huur­ders, men­sen met lage­re inko­mens, opdraai­en voor de gevol­gen van het falend woon­be­leid in Neder­land. De ver­huur­der­hef­fing is niet uit­leg­baar; er is sim­pel­weg geen ver­haal bij. Het gaat over de rug van huur­ders en maakt dat wij dit jaar onze huren heb­ben moe­ten ver­ho­gen. In tij­den van coro­na nog wel. Ik wil niet zeg­gen dat alle pro­ble­men wor­den opge­lost met het afschaf­fen van de ver­huur­der­hef­fing. Er moet ook ruim­te zijn om bij te bou­wen, er moet dere­gu­le­ring plaats­vin­den, een gedeeld gevoel van urgen­tie en ook de wil om de pro­ble­men samen aan te pak­ken. Met de mid­de­len die we nu heb­ben is het oplos­sen van de woon­cri­sis, de toe­ne­men­de druk op onze wij­ken en de duur­zaam­heids­op­ga­ve lucht­fiet­se­rij. Schaf je de ver­huur­der­hef­fing af, dan behoort het tot de moge­lijk­he­den. Al is het dan nog steeds kei­hard wer­ken. Er is dan ten­min­ste per­spec­tief; uit­zicht op een oplos­sing. En daar­om blij­ven wij actievoeren.

Por­taal is niet de eni­ge die zich druk maakt over de ver­huur­der­hef­fing. Veel ande­re cor­po­ra­ties, maar ook poli­ti­ci spre­ken zich erte­gen uit.
Gemeen­ten, pro­vin­cies en niet lan­ger alleen de oppo­si­tie, maar ook leden van de drie coa­li­tie­par­tij­en CDA, D66 en de Chris­ten­Unie besef­fen geluk­kig dat we af moe­ten van de ver­huur­der­hef­fing. Ollong­ren houdt ech­ter voet bij stuk en schuift de dis­cus­sie over de ver­huur­der­hef­fing door naar een vol­gend kabi­net. De ver­huur­der­hef­fing moest oplos­sing bie­den voor een inmid­dels al lang opge­los­te finan­ci­ë­le cri­sis. Met het door­schui­ven van de hef­fing dreigt deze het kind van de reke­ning te wor­den in de vol­gen­de cri­sis. Daar kun­nen we en wil­len we ons niet zomaar bij neerleggen.

Dus grij­pen jul­lie momen­ten als Prins­jes­dag aan om van je te laten horen?
Ja, de kracht van her­ha­ling zul­len we maar zeg­gen. Bij het maken van een cam­pag­ne doen we bij­na alles zelf, van het beden­ken van het con­cept tot de uit­voe­ring en het onder de aan­dacht bren­gen. Er komt geen bureau aan te pas. Zo ook bij het maken van onze Prins­jes­dag cam­pag­ne. De woon­re­de viel dui­de­lijk in de smaak en werd veel gedeeld en geli­ked op soci­al media. Dus toen ik hoor­de dat er in Den Haag ook een paar men­sen zijn die vin­den dat we moe­ten ophou­den met ons gezeur over de ver­huur­der­hef­fing, dacht ik: Ver­ve­lend, dat gezeur over die ver­huur­der­hef­fing? Geen dak boven je hoofd of niet méér kun­nen doen voor die dui­zen­den woning­zoe­ken­den in ons land. Dát is pas ver­ve­lend! Hou op zeg…

Bron: Por­taal