Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Weg met de verhuurderheffing

Er dreigt een woon­ramp, zeg­gen Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man, leden van de raad van bestuur van ­woning­cor­po­ra­tie Portaal.

Op de val­reep voor het ein­de van het jaar behan­delt de Eer­ste Kamer deze week de belas­ting­plan­nen voor 2020. Het plan waar­in nog steeds staat dat woning­cor­po­ra­ties voor een soci­a­le huur­wo­ning tien keer meer belas­ting moe­ten beta­len dan par­ti­cu­lie­re beleg­gers voor een ver­ge­lijk­ba­re huur­wo­ning. Geld, opge­bracht door huur­ders, dat recht­streeks in de staats­kas ver­dwijnt. Is het recht­vaar­dig dat dank­zij het hui­di­ge kabi­net de men­sen met de smal­ste beurs opdraai­en voor de gevol­gen van de pro­ble­men op de woning­markt? Zolang de ver­huur­der­hef­fing niet wordt afge­schaft lost het kabi­net de woon­cri­sis niet op, maar ver­an­dert het de cri­sis in een woonramp.

Het lukt het kabi­net maar niet om de woon­cri­sis op te los­sen. Huur­ders en woning­zoe­ken­den wor­den gecon­fron­teerd met twee gro­te pro­ble­men. Aller­eerst zijn er te wei­nig wonin­gen beschik­baar, waar­door de wacht­tij­den enorm lang zijn. Voor een soci­a­le huur­wo­ning in Utrecht heb je een wacht­tijd van tien jaar en in de regio Amster­dam is dat gemid­deld zelfs acht­tien jaar. Star­ters blij­ven nood­ge­dwon­gen bij hun ouders wonen en er zijn gezin­nen die in een te klei­ne woning wonen omdat er geen ande­re woon­ruim­te voor hen beschik­baar is.

Eén op de vijf huur­ders heeft pro­ble­men om rond te komen
Ten twee­de staat ook de betaal­baar­heid van wonin­gen zwaar onder druk. En dat is zorg­wek­kend, want nu al heeft een op de vijf huur­ders pro­ble­men om rond te komen. Iemand die zich zor­gen maakt of hij wel een par­tij­tje kan geven voor de ver­jaar­dag van zijn zoon of amper genoeg week­geld over­houdt voor eten, kan er echt geen huur­ver­ho­ging bij hebben.

Woning­cor­po­ra­ties wil­len niets lie­ver dan inves­te­ren in het bou­wen van nieu­we wonin­gen en de huren betaal­baar hou­den. Maar door de jaar­lijks stij­gen­de ver­huur­der­hef­fing is daar geen geld voor. Woning­cor­po­ra­ties stor­ten mil­joe­nen aan belas­ting op soci­a­le huur­wo­nin­gen in de staats­kas. De sec­tor kan van dit bedrag ruim 12.000 nieu­we wonin­gen bou­wen. Ook ont­ko­men woning­cor­po­ra­ties er nu op ter­mijn niet aan om de huren te ver­ho­gen. Dat bete­kent dat de men­sen die het niet breed heb­ben of drin­gend een dak boven hun hoofd nodig heb­ben de dupe wor­den van de belastingplannen.

Het kabi­net had de moge­lijk­heid om met het nieu­we belas­ting­plan een flin­ke stap voor­uit te zet­ten in de oplos­sing voor het woon­pro­bleem. Zo had­den huur­ders ont­zien kun­nen wor­den en woning­zoe­ken­den meer kan­sen kun­nen krijgen.

Onac­cep­ta­be­le gevolgen
Deze week buigt de Eer­ste Kamer zich over het dik­ke pak­ket fis­ca­le wet­ge­ving. De ver­huur­der­hef­fing staat er nog steeds vol­op in. Na een uit­ge­breid debat en hon­der­den schrif­te­lij­ke vra­gen, onder ande­re over de ver­huur­der­hef­fing, loods­te staats­se­cre­ta­ris Men­no Snel de belas­ting­plan­nen voor 2020 onlangs moei­te­loos door de Twee­de Kamer. Snel gaf geen krimp en het voor­stel bleef onge­schon­den. Ter­wijl steeds meer men­sen inzien dat de ver­huur­der­hef­fing onac­cep­ta­be­le gevol­gen heeft voor dege­nen met de smal­ste portemonnee.

Gemeen­ten, pro­vin­cies en niet lan­ger alleen de oppo­si­tie, maar ook leden van de drie coa­li­tie­par­tij­en CDA, D66 en de Chris­ten­Unie besef­fen dat we af moe­ten van de ver­huur­der­hef­fing. Wan­neer gaat het gehe­le kabi­net zich rea­li­se­ren dat het op deze manier de woon­cri­sis in een woon­ramp verandert?

Bron: Trouw