Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Wij gaan door

Jaar­lijks ver­ge­lijkt bran­che­or­ga­ni­sa­tie Aedes de pres­ta­ties van woning­cor­po­ra­ties. De resul­ta­ten van 2021 laten zien dat Por­taal op het onder­deel bedrijfs­las­ten ook dit jaar weer behoort tot de goed­koop­ste in de sec­tor. Nieuw ten opzich­te van eer­de­re jaren is dat Por­taal nu ook de hoog­ste sco­re behaalt op het gebied van Duur­zaam­heid. En op het pres­ta­tie­ge­bied Huur­der­s­oor­deel scoort Por­taal, ondanks een lich­te terug­val, opnieuw ruim vol­doen­de. Ook scoort Por­taal boven­ge­mid­deld op het uit­brei­den van haar woning­voor­raad. ‘Per sal­do heb­ben we 310 wonin­gen toe­ge­voegd aan onze voor­raad in 2020’ zegt bestuurs­voor­zit­ter Dirk Jan van der Zeep. ‘Alle­maal mooie resul­ta­ten voor Por­taal, maar er is ook reden om bezorgd te zijn’ waar­schuwt hij.

‘Wij zijn blij met deze ben­ch­mark, die laat zien hoe de ver­schil­len­de cor­po­ra­ties pres­te­ren. De ben­ch­mark is een belang­rijk peil­mo­ment voor ons. De uit­kom­sten geven aan of we nog steeds op de goe­de weg zijn met onze inzet van men­sen en mid­de­len en of we de goe­de keu­zes maken. Van­uit onze nieu­we mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ is de basis voor ons han­de­len de wijk en de buurt waar onze hui­zen staan en waar onze bewo­ners leven. Wat, waar en voor wie we bou­wen, hoe we wonin­gen toe­wij­zen, waar we star­ten met ver­duur­za­men: wat nodig is in de wijk, is maat­ge­vend’ legt Van der Zeep uit. ‘Het is fijn dat we dat terug zien in de waar­de­ring van huur­ders. Daar blij­ven wij ons voor inzetten.’

Op de rem trappen

Maar hoe lang de woning­cor­po­ra­tie kan blij­ven inves­te­ren in nieuw­bouw, reno­va­tie en ver­duur­za­ming van wonin­gen. En met hart en ziel kan bij­dra­gen aan leef­ba­re wij­ken, is nog maar de vraag. Uit de ben­ch­mark bleek name­lijk ook dat de belas­tin­gen die cor­po­ra­ties moe­ten beta­len inmid­dels zo hoog zijn opge­lo­pen dat het beheer van een soci­a­le huur­wo­ning in 2020 gemid­deld meer heeft gekost dan het aan huur heeft opge­le­verd. Tot gro­te zorg en erger­nis van Van der Zeep: ‘Wij zien al lan­ger dat cor­po­ra­ties gebukt gaan onder de toe­ne­men­de belas­ting­druk. Zo heeft de sec­tor in totaal al ruim 12 mil­jard euro aan ver­huur­der­hef­fing over­ge­maakt aan het Rijk. Geld dat hard nodig is om de woon­cri­sis in ons land aan te pak­ken. Het kan niet zo zijn dat cor­po­ra­ties hard op de rem moe­ten trap­pen, omdat ze anders zwaar in de finan­ci­ë­le pro­ble­men komen. Wij gaan in ieder geval door, tot­dat we finan­ci­eel niet meer kun­nen. Om te kun­nen bij­dra­gen aan goed samenleven.’

Over de benchmark

De Aedes-ben­ch­mark bestaat uit vijf pres­ta­tie­vel­den: Huur­der­s­oor­deel, Bedrijfs­las­ten, Duur­zaam­heid, Onder­houd & ver­be­te­ring en Beschik­baar­heid & betaal­baar­heid. En de ver­die­ping Nieuw­bouw (geen pres­ta­tie­veld). Deze geven op hoofd­lij­nen een beeld over het pres­te­ren van indi­vi­du­e­le cor­po­ra­ties en de gehe­le sec­tor. De ben­ch­mark biedt gemeen­ten, huur­ders en ande­re belang­heb­ben­den inzicht in hoe cor­po­ra­ties hun mid­de­len beste­den. Aedes heeft de ben­ch­mark dit jaar voor het acht­ste ach­ter­een­vol­gen­de jaar uitgevoerd.