Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Woning­cor­po­ra­ties heb­ben struc­tu­reel te wei­nig geld

De cor­po­ra­tie­sec­tor heeft onvol­doen­de finan­ci­ë­le mid­de­len om de toe­kom­sti­ge inves­te­rin­gen in soci­a­le woning­bouw, reno­va­tie en ver­duur­za­ming uit te voe­ren. Dat blijkt uit een rap­port van de minis­te­ries van BZK, Finan­ci­ën en EZ en cor­po­ra­tie­koe­pel Aedes. Neder­land­se gemeen­ten roe­pen de rege­ring op om de finan­ci­ë­le druk op cor­po­ra­ties te ver­lich­ten, door te stop­pen met de verhuurderheffing.

Opga­ven
Het rap­port toont aan dat cor­po­ra­ties struc­tu­reel geld tekort­ko­men om de komen­de vijf­tien jaar zo’n 30 mil­jard euro aan maat­schap­pe­lij­ke opga­ven te rea­li­se­ren. Het gaat daar­bij voor­al om de bouw van nieu­we soci­a­le huur­wo­nin­gen en het ver­duur­za­men en aard­gas­vrij maken van de bestaan­de woning­voor­raad in de huur­sec­tor. Maar juist in de komen­de 15 jaar moe­ten er onge­veer 25.000 wonin­gen per jaar wor­den bijgebouwd.

Tekor­ten
En dat wordt nu al bij­na ner­gens gehaald: de laat­ste jaren lag het gemid­del­de op 14.000, ter­wijl de finan­ci­ë­le situ­a­tie van de mees­te cor­po­ra­ties, tot nu toe nog goed genoeg is om te bou­wen. Maar voor de toe­komst is het rap­port aan­mer­ke­lijk nega­tie­ver: in veel regio’s, voor­al op plek­ken waar de woning­vraag het sterkst zal stij­gen, zul­len finan­ci­ë­le knel­pun­ten ont­staan. De nood is het grootst in de regio Den Haag/Rot­ter­dam/­Mid­den-Hol­land, waar het tekort in 2035 zal oplo­pen tot 10 mil­jard euro. Ook in Amster­dam, Utrecht en Arnhem/Nijmegen zul­len de tekor­ten groot zijn.

Ver­huur­der­hef­fing
Het rap­port is de lang­ver­wach­te uit­wer­king van het ver­zoek van de Twee­de Kamer aan de rege­ring om de finan­ci­ë­le posi­tie van de cor­po­ra­ties en hun finan­ci­ë­le slag­kracht voor de komen­de ener­gie­tran­si­tie en de woning­bouw­op­ga­ve te onder­zoe­ken. Na de finan­ci­ë­le cri­sis nam de rege­ring Rut­te II in 2013 het besluit om een extra belas­ting te hef­fen op soci­a­le huur­wo­nin­gen, die het rijk inmid­dels zo’n twee mil­jard euro per jaar ople­vert. Maar cor­po­ra­ties kla­gen al sinds de instel­ling van de maat­re­gel dat de extra belas­ting­druk er alleen maar voor zorgt dat cor­po­ra­ties nau­we­lijks meer nieu­we wonin­gen kun­nen bouwen.

Bekoeld
Ook in de Twee­de Kamer is de lief­de voor de maat­re­gel inmid­dels flink bekoeld, maar ver­schil­len­de minis­ters gebruik­ten dit onder­zoek om een dis­cus­sie over het afschaf­fen of ver­min­de­ring van de ver­huur­der­hef­fing uit te stel­len. Inmid­dels heeft minis­ter Ollong­ren wel kor­tin­gen op de hef­fing beloofd voor cor­po­ra­ties die nieu­we soci­a­le huur­wo­nin­gen bou­wen in plaat­sen met een groot tekort aan goed­ko­pe huur­wo­nin­gen. Maar kri­ti­sche Kamer­le­den krij­gen met dit rap­port wel muni­tie. Vol­gens het door­re­ke­nin­gen in het onder­zoek heb­ben struc­tu­re­le maat­re­ge­len als het hal­ve­ren van de ver­huur­der­hef­fing en het door­voe­ren van een huur­ver­ho­ging de groot­ste finan­ci­ë­le effec­ten op de slag­kracht van corporaties.

Lees hier het hoofdrap­port Opga­ve en mid­de­len woningcorporaties

Bron: Bin­nen­lands Bestuur