Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Zeker 7 jaar wach­ten op een soci­a­le huurwoning

Wil je een soci­a­le huur­wo­ning? Dan moet je veel geduld heb­ben, want de wacht­tij­den voor soci­a­le huur lopen flink op. In min­stens negen­tig gemeen­ten moe­ten men­sen gemid­deld meer dan zeven jaar inge­schre­ven staan, meldt NOS na onder­zoek. In vijf gemeen­ten is de wacht­tijd zelfs meer dan zeven­tien jaar: Lands­meer, Wor­mer­land, Haar­lem­mer­meer, Die­men en Laren.

Voor het onder­zoek ver­za­mel­de de NOS de inschrijf­duur voor een soci­a­le huur­wo­ning in 212 gemeen­ten, bij­na 60 pro­cent van alle gemeen­ten. In de rest van de gemeen­ten gaven cor­po­ra­ties onvol­doen­de cij­fers om een repre­sen­ta­tief beeld te kun­nen vor­men. Van de gemeen­ten die cij­fers aan­le­ver­den zijn er negen­tig waar je lan­ger dan zeven jaar moet wach­ten. Dat komt neer op ruim een kwart van alle gemeen­ten in Neder­land. Waar­schijn­lijk heb­ben er nog meer gemeen­ten min­stens zo’n lan­ge inschrijfduur.

In Noord-Hol­land wacht je het langst op een soci­a­le huur­wo­ning. Bij de tien gemeen­ten met de lang­ste inschrijf­duur ligt de inschrijf­duur boven de veer­tien jaar. Deze gemeen­ten lig­gen vol­gens de NOS alle­maal in Noord-Hol­land. Amster­dam staat niet in die top-10, maar volgt op de der­tien­de plek met een wacht­tijd van der­tien jaar en tien maanden.

Maar ook bui­ten de Rand­stad zijn lan­ge wacht­tij­den geen uit­zon­de­ring meer. Zo kent Apel­doorn een wacht­tijd van zeven jaar en negen maan­den. “De vraag is hier in een paar jaar enorm toe­ge­no­men, onder meer door­dat een koop­wo­ning voor steeds meer men­sen onbe­reik­baar wordt door de geste­gen prij­zen”, zegt Mar­co de Wil­de, direc­teur van cor­po­ra­tie Veluw­o­nen. “Onder­tus­sen is de bouw van soci­a­le huur­wo­nin­gen ach­ter­ge­ble­ven. Dat komt voor­al door de ver­huur­ders­hef­fing die cor­po­ra­ties sinds acht jaar moe­ten beta­len. In Apel­doorn bou­wen we zo’n hon­derd wonin­gen per jaar, dat zou­den er eigen­lijk min­stens drie keer zoveel moe­ten zijn.” Wan­neer iemand nu rea­geert op een soci­a­le huur­wo­ning in Apel­doorn, zijn er gemid­deld 123 concurrenten.

Bron: NOS