Loading...
Home2023-03-08T15:57:11+01:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.

Nieuw

Terug­blik Por­taal Draagt Bij 2023: ver­ven, oprui­men en bloe­men poten

Vol­gens Soci­aal beheer­der Wen­dy Baak is één van de sleu­tels tot suc­ces bij Gemengd Wonen, de samen­wer­king tus­sen alle part­ners die de bewo­ners bege­lei­den. Bij de Pio­nier is er regel­ma­tig con­tact tus­sen Por­taal, Stads­ring 51 (finan­ci­ë­le hulp), Indebuurt033 (wel­zijns­werk), het wijk­team van de gemeen­te en de wijkagenten.

‘Trots op de vele ini­ti­a­tie­ven van de jongeren’

Vol­gens Soci­aal beheer­der Wen­dy Baak is één van de sleu­tels tot suc­ces bij Gemengd Wonen, de samen­wer­king tus­sen alle part­ners die de bewo­ners bege­lei­den. Bij de Pio­nier is er regel­ma­tig con­tact tus­sen Por­taal, Stads­ring 51 (finan­ci­ë­le hulp), Indebuurt033 (wel­zijns­werk), het wijk­team van de gemeen­te en de wijkagenten.

Ope­ning Buurt­ka­mer Hoo­g­ra­ven Utrecht

Een Buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de (wel­zijns-) orga­ni­sa­ties. Het vormt een knoop­punt in de buurt, in de direc­te leef­om­ge­ving van de bewo­ners. Een laag­drem­pe­li­ge plek waar­bij Por­taal, de gemeen­te en ande­re par­tij­en zicht­baar en mak­ke­lijk bena­der­baar zijn. Bewo­ners kun­nen de plek gebrui­ken om samen te komen en wel­zijns­par­tij­en en soci­a­le ini­ti­a­tie­ven hou­den hier hun spreek­uren en activiteiten.

7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen

Op 8 juni vindt de con­fe­ren­tie Gemengd Wonen plaats in de Saf­fier in Utrecht. Por­taal bun­del­de daar­voor het­geen zij leer­de over Gemengd Wonen in de ‘7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen’. De waar­de van de woon­vorm, waar­om het nodig is en wel­ke onder­de­len belang­rijk zijn bij start én op ter­mijn leest u terug in de digi­ta­le variant.

“Men­sen aan een woning mogen hel­pen, het gaat echt ergens om.”

De pas­sie die Reijn­der Jan drijft is zicht­baar in zijn enthou­si­as­me voor een bij­zon­de­re woon­vorm als Gemengd Wonen, waar­voor hij samen met col­le­ga Mou­naim Abdel­k­hal­ki op 8 juni een con­fe­ren­tie ini­ti­eert. De mana­ger volks­huis­ves­ting in Utrecht weet heel goed waar­om hij dit werk doet: “Wat is het mooi dat we men­sen aan een woning mogen hel­pen. Het is natuur­lijk wel één van de pri­mai­re levens­be­hoef­ten, het gaat echt ergens om.”

Gemengd Wonen: ‘Een gevoel van fami­lie om je heen’

We ont­moe­ten Zin­zi en Anne­lot bij De Pio­nier in Amers­foort. Anne­lot deelt met ons hoe het is om met ande­re jon­ge­ren in dit ‘Gemengd Wonen’ pro­ject te wonen. Zelf kon ze niet thuis blij­ven wonen. Geluk­kig vond ze haar plek bij De Pio­nier en maak­te er nieu­we vrienden.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant