Loading...
Home2021-09-21T09:55:04+02:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.
Het verhaal van Portaal

Nieuw

De ach­ter­buurt zit nog heel erg in mij

Özcan Aky­ol. Voor velen mis­schien nog beter bekend als Eus. Schrij­ver, colum­nist, tv-pre­sen­ta­tor, en ook zeer gewaar­deerd spre­ker. Tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ nam hij alle aan­we­zi­gen mee naar het Deven­ter van zijn jeugd. Hij ver­tel­de het ver­haal van zijn ont­snap­ping, maar ook over wat je nooit meer kwijt raakt. 

Tevre­den bestuur­ders, maar het gaat nu pas echt beginnen

De bestuur­ders van Por­taal wer­den bij de ope­ning door com­mis­sa­ris Mar­jet van Zuij­len al vol lof toe­ge­spro­ken over hun visie en plan Bij­dra­gen aan goed samen­wo­nen. Zij kun­nen terug­kij­ken op een zeer geslaag­de con­fe­ren­tie. Er is gespro­ken over dilemma’s en belem­me­rin­gen, maar ook over kan­sen en moge­lij­ke oplos­sin­gen. Maar hoe nu verder?

Gemengd wonen in Mean­der­park in Nieuwegein

In het nieu­we Aedes Maga­zi­ne staat een arti­kel over Mean­der­park in Nieu­we­gein. Dit pro­ject is een geslaag­de vorm van onze mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed Samen­le­ven’. In dit arti­kel ver­tel­len Erik Patist en Gui­do van Ingen de suc­ces­sen en uit­da­gin­gen van gemengd wonen in Mean­der­park. En laten ze zien hoe we hier invul­ling geven aan onze missie.

Ozcan Aky­ol een van de gast­spre­kers tij­dens conferentie

Hoe komen we tot meer soci­a­le ver­bon­den­heid? Wat is er nodig om ieder­een in een wijk te laten bij­dra­gen aan goed samen­le­ven? Hoe kun­nen we de kan­sen­on­ge­lijk­heid aan­pak­ken? Daar­over bui­gen gast­spre­kers Daan Roovers, Roos Vonk en Özcan (‘Eus’) Aky­ol zich tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ op dins­dag 21 juni.

Sym­po­si­um ‘Een goe­de buur is nooit ver weg’

Dins­dag 14 juni orga­ni­seert Por­taal samen met De Tus­sen­voor­zie­ning het sym­po­si­um ‘Een goeie buur is nooit ver weg’. Het sym­po­si­um duurt van 9.15 — 16.30 uur en vindt plaats in het ZIM­HIC The­a­ter Zui­len in Utrecht. Tij­dens deze dag maken we ken­nis met ver­schil­len­de moge­lijk­he­den van gemengd wonen voor jongeren. 

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant