Loading...
Home2021-09-21T09:55:04+02:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.
Het verhaal van Portaal

Nieuw

‘Kin­de­ren zijn het soci­aal cement in de wijk’

Hoe kun­nen we samen bij­dra­gen een inclu­sie­ve buurt waar alle kin­de­ren gelij­ke kan­sen krij­gen? Wel­ke rol speelt het onder­wijs daar­in en wat is er nodig? We vroe­gen het Yvon­ne Hof, voor­zit­ter van het col­le­ge van bestuur bij Stich­ting Meer­kring, een orga­ni­sa­tie voor pri­mair onder­wijs in Amersfoort.

Nieuws­brief edi­tie 03

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Wij gaan door

Aedes Ben­ch­mark 2021: alle­maal mooie resul­ta­ten voor Por­taal, maar ook reden tot bezorgdheid.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant