Loading...
Home2022-12-14T14:32:23+01:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.

Nieuw

‘De Pio­nier is het bewijs dat het samen en snel­ler kan’

Op het gebied van soci­a­le volks­huis­ves­ting is er in de regio Amers­foort veel om trots op te zijn. Dat werd dui­de­lijk tij­dens het werk­be­zoek dat Mar­tin van Rijn, voor­zit­ter van woon­koe­pel Aedes, bracht aan de 7 samen­wer­ken­de woning­cor­po­ra­ties Eem­land en Gel­der­se Val­lei (SWEV).

Zoek het ook in leu­ke, klei­ne dingen

Tij­dens de con­fe­ren­tie van Por­taal was Pau­la van Schoo­ten, van de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­ging Lei­den, een van de panel­le­den tij­dens het panel­ge­sprek over wat er nodig is om de leef­baar­heid in som­mi­ge wij­ken en buur­ten te verbeteren.

Con­fe­ren­tie: Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven vraagt om lei­ders met lef die luis­te­ren naar bewoners

Op uit­no­di­ging van Por­taal kwa­men ruim 200 pro­fes­si­o­nals, belang­heb­ben­den en geïn­te­res­seer­den bij­een in de Pro­dent­fa­briek voor de con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. We lie­ten ons inspi­re­ren door Roos Vonk, Daan Roovers en Özcan (‘Eus’) Aky­ol. Ver­der wer­den er pit­ti­ge gesprek­ken gevoerd met een divers panel en was er na afloop gele­gen­heid om ont­sta­ne idee­ën ver­der uit te denken.

Het gesprek aan­gaan en con­cre­te pro­ble­men oplossen

Waar­om is het the­ma zo belang­rijk dat er een con­fe­ren­tie aan is gewijd? Wat is haar het meest bij­ge­ble­ven van de gesprek­ken tij­dens de con­fe­ren­tie? We vroe­gen het Mar­jet van Zuij­len, voor­zit­ter van de Raad van Com­mis­sa­ris­sen van Portaal.

De ach­ter­buurt zit nog heel erg in mij

Özcan Aky­ol. Voor velen mis­schien nog beter bekend als Eus. Schrij­ver, colum­nist, tv-pre­sen­ta­tor, en ook zeer gewaar­deerd spre­ker. Tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ nam hij alle aan­we­zi­gen mee naar het Deven­ter van zijn jeugd. Hij ver­tel­de het ver­haal van zijn ont­snap­ping, maar ook over wat je nooit meer kwijt raakt. 

Tevre­den bestuur­ders, maar het gaat nu pas echt beginnen

De bestuur­ders van Por­taal wer­den bij de ope­ning door com­mis­sa­ris Mar­jet van Zuij­len al vol lof toe­ge­spro­ken over hun visie en plan Bij­dra­gen aan goed samen­wo­nen. Zij kun­nen terug­kij­ken op een zeer geslaag­de con­fe­ren­tie. Er is gespro­ken over dilemma’s en belem­me­rin­gen, maar ook over kan­sen en moge­lij­ke oplos­sin­gen. Maar hoe nu verder?

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant