Loading...
Home2023-03-08T15:57:11+01:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.

Nieuw

Wat als het lukt?

De opga­ve om snel meer betaal­ba­re wonin­gen te bou­wen, is enorm. Wat als het lukt? En wat is daar alle­maal voor nodig?

Twee­de Buurt­ka­mer geopend

Por­taal wil in de regio Utrecht meer­de­re Buurt­ka­mers ope­nen in ver­schil­len­de wij­ken. Na Buurt­ka­mer Anti­lo­pe­spoor in Maars­sen­broek is er nu ook een Buurt­ka­mer in de wijk Over­vecht geopend.

Dilem­ma: schim­mel voor­ko­men in tij­den van energiecrisis

Je woning goed ven­ti­le­ren is ont­zet­tend belang­rijk om schim­mel­pro­ble­men te voor­ko­men. Maar Frits Cam­bier van Noo­t­en, direc­teur van het onder­houds­be­drijf van Por­taal, snapt het ook als een huur­der lie­ver de boel dicht­houdt, uit angst voor een toren­ho­ge energierekening. 

Nieuws­brief edi­tie 05

Dit keer een spe­ci­a­le edi­tie over de de voor­lich­tings­cam­pag­ne ‘Samen bespa­ren’! Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant