Loading...
Home2021-09-21T09:55:04+02:00

Portaal zet een stap verder dan alleen bouwen van woningen

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven.
Het verhaal van Portaal

Nieuw

Nieuws­brief edi­tie 02

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Regi­o­na­le Cor­po­ra­tie­mo­ni­tor Utrecht

De woning­cor­po­ra­ties in de regio Utrecht (RWU) heb­ben in 2020 1.614 nieu­we soci­a­le huur­wo­nin­gen opge­le­verd. Dit is te lezen in de Regi­o­na­le Cor­po­ra­tie­mo­ni­tor 2021. De RWU cor­po­ra­ties heb­ben hier­mee hun gemid­del­de van de laat­ste jaren fors verbeterd.

#Ikdraagbij

Aan leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken.

Goed samenleven is een van de grootste uitdagingen van deze tijd

Opgaven van woningcorporaties
Passend wonen
Duurzaamheid
Samenwerking
Bewoners
Inclusieve buurten
Ga naar de bovenkant