Een maatje gro­ter, of kleiner

Pas­send wonen

Woon­coach helpt seni­o­ren met verhuiswens

Om de druk op de woning­markt te ver­min­de­ren moe­ten nieu­we wonin­gen bij­ge­bouwd wor­den. Maar ook het sti­mu­le­ren van door­stro­ming kan hel­pen. Dit lost de schaars­te niet op, maar draagt wel bij aan een even­wich­ti­ger en pas­sen­der ver­de­ling. Een bij­zon­de­re doel­groep in dit kader vor­men seni­o­ren. De ver­huis­be­reid­heid onder oude­ren is laag.

Ver­lei­den en faciliteren
Platform31 voer­de een quicks­can uit naar een effec­tie­ve aan­pak van door­stro­ming van seni­o­ren op de woning­markt. De kunst is om hen te ver­lei­den en te faci­li­te­ren. Ver­schil­len­de inter­ven­ties kun­nen inge­zet wor­den: pas­send aan­bod, op weg hel­pen, ont­zor­gen, prijs­prik­kels en voor­rang geven. De woon­coach van Por­taal voor seni­o­ren in Soest speelt hier op in.

Advies en bege­lei­ding op maat
Sinds 2019 kun­nen huur­ders van de Alli­an­tie en Por­taal van 65 jaar en ouder gra­tis gebruik maken van per­soon­lijk advies en bege­lei­ding van de Woon­coach Seni­o­ren Soest. De woon­coach en de bewo­ner kij­ken samen naar de vraag en moge­lijk­he­den die daar­bij pas­sen. Wan­neer trap­lo­pen las­ti­ger begint te wor­den of de tuin te veel onder­houd vraagt, wordt er geke­ken wel­ke moge­lij­ke ver­huis­op­los­sin­gen er zijn. Bewo­ners weten nu wat ze per maand aan huur beta­len, de woon­coach kan hel­pen bij het in kaart bren­gen wat een even­tu­e­le ver­hui­zing voor de maand­las­ten bete­kent. Of onder­steu­ning bie­den bij het soe­pel laten ver­lo­pen van de verhuizing.