Loading...
Samen­wer­king2021-05-11T16:26:40+02:00

Goed samenleven kan alleen als verschillende partijen hun bijdrage leveren

We geloven dat iedere partij, denk aan zorginstellingen, maatschappelijke organisaties, politie, gemeente en bewoners een bijdrage moet leveren aan goed samenleven. We lossen niet ieder probleem zelf op. We verwachten dat onze partners ook hun rol pakken. We gaan niet op de stoel zitten van de zorginstelling, gemeente of de politie. Maar, we zetten ons wel in om deze stoelen samen aan één tafel te krijgen.

Om de wijken en buurten leefbaar te houden zullen alle ‘loketten’ meer met elkaar moeten samenwerken. We brengen zo nodig die loketten, de andere partijen (zoals maatschappelijke instellingen en bewoners) die nodig zijn om de wijk leefbaar te houden, bij elkaar. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid, maar we werken samen aan de oplossing voor problemen. Ieder zijn bijdrage aan goed samenleven.
De manier waarop wij samenwerking willen vormgeven, gaat verder dan samenwerken zoals dat over het algemeen gebeurt. Wij gaan op zoek naar verregaande samenwerkingsverbanden, waarbij we bijvoorbeeld ook nadenken over hoe we samen zaken kunnen financieren, hoe we optimaal onze gezamenlijke menskracht kunnen benutten en waarbij we denken in oplossingen in plaats van uitgaan van bestaande belemmeringen, beperkingen en regels. We zien de aanpak in de wijk als een samenspel waar verschillende partijen een puzzelstuk van de hele puzzel bezitten en er samen voor zorgen dat de puzzel gelegd wordt. Totdat het gehele plaatje compleet is. We faciliteren en initiëren het ontstaan van deze puzzel.

Schil­de­ren kan iedereen?

U hebt vast wel eens zelf een kwast of rol­ler gepakt en gemerkt dat het toch niet zo een­vou­dig is om echt mooi het hout­werk af te lak­ken. Toch was ‘schil­de­ren kan ieder­een’ de reac­tie toen Hans van Harts­kamp sub­si­die aan­vroeg voor zijn schil­ders­be­drijf met dove en slecht­ho­ren­de mede­wer­kers. Hij zet­te door en nu groeit zijn bedrijf. 

Hoog Soest­dijk: een bij­zon­de­re aankoop

Het is een onge­brui­ke­lij­ke situ­a­tie. In Soest heeft Por­taal ‘Hoog Soest­dijk’ gekocht, een appar­te­men­ten­ge­bouw waar­van onge­veer de helft van de appar­te­men­ten momen­teel ver­huurd wordt als vrije­sec­tor­wo­nin­gen. Vol­gens de hui­di­ge Woning­wet moet Por­taal zich in eer­ste instan­tie rich­ten op de ver­huur van soci­a­le huurwoningen. 

‘Dit dóét iets in de wijk, dat mer­ken we gewoon’

Langs­gaan bij nieu­we huur­ders voor een kop­je kof­fie en een praat­je: in de Nij­mee­g­se wijk Hese­veld deden we een proef met het voe­ren van deze ken­nis­ma­kings­ge­sprek­ken. Dat blijkt te wer­ken: huur­ders vin­den het fijn om met­een een gezicht te zien bij Por­taal. En als er begin­nen­de pro­ble­men zijn, kun­nen we in een vroeg sta­di­um iets doen. 

Gevel­tuin in de stad

Grij­ze grau­we tegels bij de flat­ge­bou­wen in de Leid­se Slaagh­wijk. Maar dat is voor de Wie­kel- en Sper­wer­horst sinds kort ver­le­den tijd. Langs de lan­ge gevels zijn gevel­tui­nen aan­ge­legd. Vol in bloei geven zij een sfeer­vol­le uit­stra­ling. Mar­co Flan­der­hijn, onze wijk­be­heer­der, nam hier­voor het initiatief. 

Samen­wer­king in Nij­me­gen; moder­ne devotie

Moder­ne devo­tie? Dat klinkt mis­schien wat hoog­dra­vend. Devo­tie staat vol­gens het woor­den­boek voor aan­bid­ding of ver­e­ring, maar in wezen is devo­tie toe­wij­ding. Juist toe­wij­ding en ergens in gelo­ven is nodig om echt iets te bereiken.

Corona­cri­sis vergt veel cre­a­ti­vi­teit van corporaties

Wat bete­kent de corona­cri­sis voor cor­po­ra­ties en de ener­gie­tran­si­tie in de gebouw­de omge­ving? Lopen pro­jec­ten ver­tra­ging op en wor­den de kli­maat­doe­len nog wel gehaald? In een drie­de­li­ge serie pei­len we de erva­rin­gen van cor­po­ra­ties, bou­wers en toeleveranciers.

Ga naar de bovenkant