Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Bou­wers en cor­po­ra­ties: alles op alles zet­ten om werk door te laten gaan

Laat bouw- en onder­houds­ac­ti­vi­tei­ten zo veel moge­lijk door­gaan, maar alleen als de gezond­heid van werk­ne­mers en bewo­ners gega­ran­deerd is. Zo kan het coro­na-pro­to­col ‘Samen vei­lig door­wer­ken’ wor­den samen­ge­vat, dat een aan­tal par­tij­en in de bouw- en tech­niek­sec­tor onlangs vaststelde.

Vol­gens bestuur­der Ger Pee­ters van Wonen Lim­burg was het pro­to­col voor­al een beves­ti­ging van de door een eigen pro­to­col onder­bouw­de stra­te­gie waar de groot­ste woning­cor­po­ra­tie van Lim­burg al voor had geko­zen. “Zodra de ernst van de situ­a­tie dui­de­lijk werd en de ‘intel­li­gen­te lock­down’ van kracht werd, heb­ben we con­tact met onze bouw­part­ners gezocht. Uit­gangs­punt was: zoveel moge­lijk werk­zaam­he­den door laten gaan, waar­bij de gezond­heid van onze huur­ders en onze mede­wer­kers en die van de bouw­be­drij­ven natuur­lijk voor­op stonden.”

Belang­rij­ke opdrachtgever
Met een geza­men­lij­ke voor­raad van 2,4 mil­joen wonin­gen en een for­se nieuw­bouw- en ver­duur­za­mings­op­ga­ve, zijn woning­cor­po­ra­ties een belang­rij­ke opdracht­ge­ver van bouw­be­drij­ven. Op een tota­le voor­raad van 28.000 wonin­gen is Wonen Lim­burg bij­voor­beeld 4.000 wonin­gen aan het ver­duur­za­men. Daar­naast vindt nieuw­bouw plaats en uiter­aard peri­o­diek onder­houd en (spoed)reparaties aan bestaan­de wonin­gen. Pee­ters: “Naar onze huur­ders heb­ben we gecom­mu­ni­ceerd om even te wach­ten met repa­ra­tie­ver­zoe­ken die niet drin­gend zijn. Maar met inacht­ne­ming van de RIVM-richt­lij­nen gaan spoed­re­pa­ra­ties door, net als het twee­jaar­lijk­se onder­houd aan de cv-ketel. Dat is iets waar we geen risi­co mee kun­nen en wil­len nemen.”

Het pro­to­col ten spijt, sig­na­leert Pee­ters dat de werk­zaam­he­den inmid­dels over de hele linie begin­nen te stag­ne­ren. “Bij nieuw­bouw en muta­tie-onder­houd, als een woning leeg­staat, is dat omdat er bij bou­wers mede­wer­kers begin­nen uit te val­len en er tekor­ten aan mate­ri­a­len begin­nen te ont­staan. Daar­naast mer­ken we dat huur­ders steeds voor­zich­ti­ger wor­den. Of bij­voor­beeld maar lie­ver even niet aan de ver­van­ging van een bad­ka­mer begin­nen, omdat ze hui­ve­rig zijn dat de werk­zaam­he­den hal­ver­we­ge door uit­val bij het bouw­be­drijf moe­ten wor­den stil­ge­legd. Dat soort ang­sten kun­nen we alleen pare­ren met goe­de voor­lich­ting, over de RIVM-richt­lij­nen en alle voor­zorgs­maat­re­ge­len die we nemen. Maar als een huur­der echt niet wil, moe­ten we dat respecteren.”

Maat­werk
Ook bij Por­taal, dat zo’n 52.000 wonin­gen beheert in Utrecht, Lei­den, Eem­land, Arn­hem en Nij­me­gen, staat ‘de gezond­heid van ieder­een op de eer­ste plaats’. “Con­form de wens van de over­heid doen we alles om werk­zaam­he­den in de woning­bouw zo lang moge­lijk door te laten gaan”, ver­ze­kert Mar­lies Krol, direc­teur vast­goed­pro­jec­ten van Por­taal. “Voor­al bij werk­zaam­he­den in bewoon­de wonin­gen vraagt dat in nauw over­leg met onze bouw­part­ners om maat­werk. We over­leg­gen tele­fo­nisch met de bewo­ners wel­ke moge­lijk­he­den er zijn. Zo wor­den nu enke­le pro­jec­ten in aan­ge­pas­te vorm voort­ge­zet. Dan doen we bij­voor­beeld alleen de bui­ten­werk­zaam­he­den. Of bewo­ners ver­blij­ven enke­le dagen in een logeer­wo­ning als de werk­zaam­he­den in de woning uit­ge­voerd worden.”

Dank­zij de strik­te nale­ving van het pro­to­col en inten­sie­ve com­mu­ni­ca­tie rich­ting de huur­ders, stelt Krol tevre­den vast dat alle voor­be­rei­den­de werk­zaam­he­den voor nieuw­bouw, onder­houd of reno­va­tie tot dus­ver gewoon door kon­den gaan. “Onze rust- en logeer­wo­nin­gen blij­ken een goe­de oplos­sing voor men­sen met veel kin­de­ren thuis of men­sen die nu lie­ver geen ande­re men­sen bin­nen laten, omdat ze bang zijn om ziek te wor­den. Maar we kun­nen er niet alles mee onder­van­gen. Nu de maat­re­ge­len tot 28 april ver­lengd zijn, ver­wach­ten we ondanks alle cre­a­tie­ve oplos­sin­gen die inmid­dels uit de kast zijn gehaald wel meer ver­tra­ging bij de werk­zaam­he­den in bewoon­de wonin­gen. Daar­naast mer­ken we ook dat som­mi­ge bedrij­ven, bij­voor­beeld de net­be­heer­ders, uit voor­zorg niet meer in bewoon­de wonin­gen wil­len wer­ken. Dit heeft invloed op het gehe­le pro­ces, waar­door ande­re werk­zaam­he­den ook niet uit­ge­voerd kun­nen wor­den met ver­tra­ging als gevolg.”

‘Post-coro­na-tijd­perk’
In de weten­schap dat het werk zich begint op te hopen en dat voor­al klei­ne­re bouw­be­drij­ven steeds meer moei­te heb­ben om het hoofd boven water te hou­den, kijkt Pee­ters al gespan­nen voor­uit naar het ‘post-coro­na-tijd­perk’. “Hoe gaan we het dan orga­ni­se­ren? Dat wordt wat man­kracht en bouw­ma­te­ri­a­len betreft een min­stens zo gro­te uit­da­ging. Bou­wers zou­den de beno­dig­de mate­ri­a­len nu al kun­nen gaan buf­fe­ren, maar voor­al voor klei­ne­re bedrij­ven is dat qua kos­ten en opslag­ruim­te een pro­bleem. Ik zou graag zien dat Bou­wend Neder­land en Aedes daar nu al over in gesprek gaan, zodat we met­een vol­le bak aan de inhaal­slag kun­nen begin­nen zodra de coro­na-restric­ties zijn opgeheven.”

Coro­na-draai­boek
In het ver­leng­de van de RIVM-richt­lij­nen heeft iede­re woning­cor­po­ra­tie, in dit geval Por­taal, een ‘coro­na-draai­boek’ klaar voor werk­zaam­he­den in een huur­wo­ning. In dit draai­boek is nog niet het pro­to­col ‘Samen vei­lig door­wer­ken’ vol­le­dig ver­werkt. Een over­zicht van de maatregelen;

Voor de werk­zaam­he­den starten:
• Een mede­wer­ker belt de bewo­ner voor­dat de werk­zaam­he­den star­ten. Wij infor­me­ren dan naar de gezond­heid en van die van even­tu­e­le gezins­le­den. Zijn er klach­ten of behoort de bewo­ner tot een kwets­ba­re doel­groep, dan wor­den de werk­zaam­he­den niet uitgevoerd.
• Alle acti­vi­tei­ten voor­af­gaand aan de start van de bouw­werk­zaam­he­den, doen wij zoveel moge­lijk via tele­foon, mail of op schrift.

Bij aan­vang van de werkzaamheden:
• Als de gezond­heids­si­tu­a­tie ver­an­dert, dan meldt de bewo­ner dit voor de werk­zaam­he­den begin­nen. Ook als de werk­zaam­he­den al zijn begon­nen. Wij over­leg­gen dan wat er moet gebeuren.
• Ook wan­neer een mede­wer­ker twij­felt over de gezond­heid, dan over­leg­gen wij of de werk­zaam­he­den uit­ge­voerd kun­nen worden.
• Wan­neer de bewo­ner twij­felt of zich niet pret­tig voelt bij de situ­a­tie, dan geeft hij dat aan en bespre­ken we wat er moet gebeu­ren om de werk­zaam­he­den toch uit te kun­nen voe­ren of uit te stellen.

Tij­dens uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den in de woning:
• Wij zor­gen ervoor dat er altijd een apar­te ruim­te is in de woning waar niet gewerkt wordt. Daar ver­blijft de bewo­ner tij­dens de werk­zaam­he­den in de woning.
• Als er rust- of logeer­wo­nin­gen beschik­baar zijn bij reno­va­ties, dan kan de bewo­ner daar ver­blij­ven tij­dens de werkzaamheden.

Alge­me­ne afspraken:
• Wij ver­mij­den zoveel moge­lijk per­soon­lijk con­tact in de woning en hou­den altijd mini­maal 1,5 meter afstand:
— Gesprek­ken voe­ren we zoveel moge­lijk telefonisch.
— Als tele­fo­nisch con­tact niet moge­lijk is, dan vra­gen wij via e‑mail, post of een kaartje om tele­fo­nisch con­tact op te nemen met een mede­wer­ker van Por­taal of onze partners.

• Wij let­ten op de eigen hygi­ë­ne. Bijvoorbeeld:
— voor­dat we de woning betre­den, des­in­fec­te­ren we de han­den en ook als we deze weer verlaten.
— sleu­tels gaan van hand tot hand: han­den was­sen na gebruik.
— Bouw­ke­ten, logeer­wo­nin­gen, rust­wo­nin­gen en model­wo­nin­gen wor­den na gebruik extra schoon gemaakt.

Bron: Bou­wend Nederland