Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Corona­cri­sis vergt veel cre­a­ti­vi­teit van corporaties

Wat bete­kent de corona­cri­sis voor cor­po­ra­ties en de ener­gie­tran­si­tie in de gebouw­de omge­ving? Lopen pro­jec­ten ver­tra­ging op en wor­den de kli­maat­doe­len nog wel gehaald? In een drie­de­li­ge serie pei­len we de erva­rin­gen van cor­po­ra­ties, bou­wers en toeleveranciers.

In deze eer­ste afle­ve­ring ver­tel­len Bert Halm (bestuurs­voor­zit­ter Eigen Haard) en Mar­lies Krol (direc­teur Vast­goed­pro­jec­ten bij Por­taal) hoe hun cor­po­ra­ties in de corona­cri­sis, onder de hui­di­ge omstan­dig­he­den hun werk doen. “Gezond­heid staat met stip op één.”

Met behulp van het nodi­ge aan­pas­sings­ver­mo­gen weet cor­po­ra­tie Por­taal in de hui­di­ge corona­cri­sis alle bal­len nog steeds in de lucht te hou­den. “Bij bewoon­de wonin­gen heb­ben we som­mi­ge werk­zaam­he­den moe­ten uit­stel­len of aan­pas­sen. Dan doen we bij­voor­beeld alleen de bui­ten­kant en later de bin­nen­kant. Per pro­ject heb­ben we meer maat­werk moe­ten leve­ren”, zegt Mar­lies Krol, direc­teur Vast­goed­pro­jec­ten bij Por­taal.

Cor­po­ra­ties in corona­cri­sis – richt­lij­nen volgen
Krol: “Van­af dag één heb­ben we de richt­lij­nen van het RIVM nauw­let­tend gevolgd. Zowel wij­zelf als onze bou­wers. Zoals over­al in de samen­le­ving verg­de dat natuur­lijk wel wat aan­pas­sin­gen. Bij nieuw­bouw lag de uit­da­ging voor­al bij de bou­wers. Bij reno­va­ties heb­ben we in deze coro­na­tijd, nauw con­tact met de bewo­ners om te vra­gen of ze in goe­de gezond­heid waren en of we de vol­gen­de dag wel­kom waren om aan het werk te gaan. Voor­waar­de hier­bij is dat de bewo­ner in een ande­re ruim­te kan ver­blij­ven zodat er geen con­tact nodig is met de werklieden.”

Digi­ta­le presentatie
Bert Halm, bestuurs­voor­zit­ter van de Amster­dam­se woning­cor­po­ra­tie Eigen Haard, ziet ver­schil in de voort­gang van lopen­de pro­jec­ten en pro­jec­ten die nog van start moe­ten gaan. “Door de beper­kin­gen van coro­na ont­staat er soms lich­te ver­tra­ging bij pro­jec­ten waar 70 pro­cent van de huur­ders moet instem­men als we van plan zijn hun wonin­gen te ver­duur­za­men. “In onze ver­duur­za­mings­pro­jec­ten zijn col­lec­tie­ve infor­ma­tie­bij­een­kom­sten in coro­na­tijd op dit moment niet moge­lijk. Daar voor in de plaats stu­ren we onze huur­ders een mail met daar­in een link naar een digi­ta­le pre­sen­ta­tie. Hier­bij komt de pro­ject­be­ge­lei­der kort in beeld en spreekt ver­vol­gens de pre­sen­ta­tie in aan de hand van een aan­tal power­point sheets. En dat is voor ieder­een wen­nen. Ook gaan we anders met bewo­ners­com­mis­sies in over­leg. Digi­taal lukt dat vaak wel, maar nog niet altijd.”

Proef­wo­ning via film bekijken
De infor­ma­tie­bij­een­kom­sten wer­den voor­heen gecom­bi­neerd met een bezoek aan de proef­wo­ning. Ook dat is col­lec­tief nu niet meer moge­lijk. Halm: “Voor het bezich­ti­gen van de proef­wo­ning kun­nen huur­ders (maxi­maal twee per­so­nen per huis­hou­den) nu zelf een indi­vi­du­e­le afspraak plan­nen in de agen­da van de pro­ject­be­ge­lei­der. Daar­naast ont­wik­ke­len we momen­teel een film waar­bij we een proef­wo­ning in beeld bren­gen in com­bi­na­tie met een pre­sen­ta­tie. Huur­ders kun­nen dan zowel de proef­wo­ning als de infor­ma­tie zelf van ach­ter hun com­pu­ter bekijken.”

Kwets­ba­re bewoners
In het pro­ject SAVE (Samen ver­duur­za­men) werkt Eigen Haard aan ver­duur­za­ming van wonin­gen. Hui­zen wor­den beter geï­so­leerd en daar­bij van goe­de ven­ti­la­tie voor­zien. Waar moge­lijk krij­gen wonin­gen boven­dien zon­ne­pa­ne­len en zon­ne­col­lec­to­ren. Halm: “Als het om kwets­ba­re bewo­ners gaat, stel­len we de werk­zaam­he­den in coro­na­tijd uit. Men­sen kun­nen zelf aan­ge­ven of zij onder een kwets­ba­re groep val­len. We zien ook dat som­mi­ge bewo­ners nu even geen polo­nai­se aan hun lijf wil­len. Lie­ver heb­ben ze even geen bou­wers in huis. Dit jaar is het doel om bij­na 2.000 wonin­gen te ver­duur­za­men, maar die doel­stel­ling gaan we niet meer halen. Twin­tig pro­cent van die pro­jec­ten kan dit jaar niet meer gere­a­li­seerd wor­den. Bij de reno­va­ties zien we dat onge­veer vijf pro­cent door­ge­scho­ven wordt naar vol­gend jaar. Het meren­deel van de pro­jec­ten kan con­form plan­ning door­gaan, de impact van de corona­cri­sis valt dus mee.”

Draag­vlak 2.0 en maatwerk
Por­taal heeft het tem­po waar­in pro­jec­ten zijn uit­ge­voerd, in coro­na­tijd ‘iets zien afne­men’. Krol: “Het kost­te extra tijd en ener­gie om pro­jec­ten gaan­de te hou­den. Bij nieu­we reno­va­tie­pro­jec­ten heb­ben we draag­vlak nodig van de bewo­ners van mini­maal 70%. Daar­voor gaan we nor­ma­li­ter op huis­be­zoek. Nu pro­be­ren we dat op nieu­we manie­ren voor elkaar te krijgen.

In Nij­me­gen bij­voor­beeld heb­ben we in de Trans­vaal­straat 89 pro­cent draag­vlak gekre­gen nadat we bewo­ners een bro­chu­re had­den gestuurd. Ver­vol­gens heb­ben we alle men­sen gebeld om te vra­gen wat ze van onze plan­nen von­den en om nade­re uit­leg te geven. Uit­ein­de­lijk kon­den we op deze rui­me instem­ming reke­nen. Per com­plex pro­be­ren we nu te bekij­ken wat de bes­te aan­pak is. Want niet iede­re doel­groep is even digi­taal of beheerst de Neder­land­se taal even goed. We pro­be­ren bewo­ners ook nog steeds de gele­gen­heid te geven om een model­wo­ning te bekij­ken die hen een indruk van hun toe­kom­sti­ge woning geeft. Ze kun­nen niet meer alle­maal tege­lijk komen, maar wel beur­te­lings in bepaal­de tijdsblokken.”

Ver­gun­nin­gen vertraagd
Een pro­bleem is ech­ter de uit­gif­te van ver­gun­nin­gen in coro­na­tijd. Krol: “We zien daar ver­tra­ging ont­staan, eer­lijk gezegd al vóór de cri­sis. Als cor­po­ra­tie zijn we al flink op stoom met de ener­gie­tran­si­tie, maar gemeen­ten heb­ben niet altijd de capa­ci­teit om ons tem­po bij te hou­den. We mer­ken nu dat gemeen­ten hier nog meer moei­te mee heb­ben. Gemeen­ten moe­ten natuur­lijk ook scha­ke­len. Had­den ech­ter meer tijd nodig dan wij. Hier­door zien we dat pro­ce­du­res meer tijd vra­gen. Dat is wel een aan­dachts­punt, zeker ook voor de lan­ge­re ter­mijn. Dit effect kan nog lang na-ijlen. Samen met de over­heid wer­ken we eraan om de ver­tra­ging te beper­ken, zodat de bouw­pro­duc­tie gecon­ti­nu­eerd wordt om het woning­te­kort te verkleinen.”

Prijs­kaart­je voor betaal­ba­re en duur­za­me­re woningen
Sinds de coron­a­maat­re­ge­len van kracht zijn, ziet Krol veel cre­a­ti­vi­teit en flexi­bi­li­teit bin­nen Por­taal om het werk toch door te kun­nen laten gaan. “Het blijkt dat we ons in coro­na­tijd snel kun­nen aan­pas­sen. Over­leg­gen ver­lo­pen soms ook mak­ke­lij­ker, we nemen snel­ler beslui­ten. Dat heb­ben we ook hard nodig om alle opga­ven te rea­li­se­ren. We wil­len als samen­le­ving veel. Meer wonin­gen, betaal­ba­re huren en duur­za­me­re wonin­gen. Daar hangt een prijs­kaart­je aan, maar onder­tus­sen heb­ben we als cor­po­ra­ties, ook in de corona­cri­sis met een hoge belas­ting­druk te maken. Samen met bou­wers zul­len we daar onze weg in moe­ten vin­den, maar dat kan niet zon­der onze overheid.

Cor­po­ra­ties in corona­cri­sis: Ver­huur­der­hef­fing afschaffen
De ver­huur­der­hef­fing, die in 2013 is inge­voerd als cri­sis­maat­re­gel om de staats­fi­nan­ci­ën op orde te bren­gen, moet wor­den afge­schaft, want de ver­duur­za­mings­op­ga­ve krij­gen we finan­ci­eel nu niet rond. Voor Por­taal bedraagt die extra belas­ting inmid­dels zo’n twee maan­den huur op jaar­ba­sis per woning. Ik besef dat de corona­cri­sis de over­heid ook veel geld kost. Dat geld kan maar één keer wor­den uit­ge­ge­ven. Maar onder druk wordt alles vloeibaar.”

Bron: Ener­gie­linq