Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

‘Dit dóét iets in de wijk, dat mer­ken we gewoon’

Langs­gaan bij nieu­we huur­ders voor een kop­je kof­fie en een praat­je: in de Nij­mee­g­se wijk Hese­veld deden we een proef met het voe­ren van deze ken­nis­ma­kings­ge­sprek­ken. Dat blijkt te wer­ken: huur­ders vin­den het fijn om met­een een gezicht te zien bij Por­taal. En als er begin­nen­de pro­ble­men zijn, kun­nen we in een vroeg sta­di­um iets doen.

Hese­veld in Nij­me­gen: een naoor­log­se wijk die bestaat uit por­tiek­wo­nin­gen van drie­hoog en een­ge­zins­wo­nin­gen. ‘Een wijk met karak­ter’, ver­telt beheer­der Leef­om­ge­ving Mike Lucas­sen, die er dage­lijks te vin­den is. ‘Maar ook een wijk die de nodi­ge pro­ble­men kent’, voegt hij eraan toe. ‘Het zijn veel­al klei­ne wonin­gen met een lage huur. Er wonen veel men­sen die bege­lei­ding nodig heb­ben, door­dat ze niet hele­maal voor zich­zelf kun­nen zorgen.’

Als hij door de wijk loopt, valt hem op dat bij som­mi­ge wonin­gen de gor­dij­nen altijd dicht zijn. ‘Mis­schien is er iets aan de hand, maar het valt niet altijd mee om daar­ach­ter te komen.’ Dat geldt ook bij ande­re sig­na­len: vuil­nis dat altijd bui­ten staat, een tuin die niet net­jes onder­hou­den is. ‘Met wel­ke reden bel je aan? En wat doe je als de deur keer op keer niet wordt opengedaan?’

Ken­nis­ma­ken
Zo ont­stond het idee voor de proef met ken­nis­ma­kings­ge­sprek­ken: meest­al samen met soci­aal beheer­der Patrick Hol­land bezoekt Mike huur­ders die net in de wijk zijn komen wonen. ‘Por­taal is voor veel huur­ders ver weg. Men­sen vin­den het fijn om er met­een een gezicht bij te zien’, ervaart Patrick. Maar de bezoek­jes zijn er ook om de eer­ste sig­na­len op te van­gen die erop wij­zen dat huur­ders in een moei­lij­ke situ­a­tie zit­ten. Een situ­a­tie die gemak­ke­lijk kan ver­er­ge­ren als er niets aan wordt gedaan. Patrick: Geluids­over­last, buren­ru­zie, de huur niet kun­nen beta­len, ver­een­za­men: vroeg ingrij­pen kan veel van dit soort leed voor­ko­men. En door de kor­te lijn­tjes met het soci­aal wijk­team en ande­re gemeen­te­lij­ke samen­wer­kings­ver­ban­den, is de juis­te hulp­ver­le­ner snel beschikbaar.’

Drank­ver­sla­ving
Snel in con­tact komen met nieu­we huur­ders kan het ver­schil maken, weet Patrick. Een voor­beeld? Hij weet nog dat hij bij een nieu­we huur­der de flat­wo­ning bin­nen­stap­te en tot ander­hal­ve meter hoog de bier­blik­jes zag opge­sta­peld. ‘Deze man had pro­ble­men op zijn werk. Het eni­ge dat hij nog deed, was bier drin­ken. Naast zijn drank­ver­sla­ving had hij ook psy­chi­a­tri­sche pro­ble­men. Hij schaam­de zich vre­se­lijk. Toen we zijn ver­trou­wen een­maal had­den gewon­nen, kon­den we iets voor hem doen. Zo zorg­den we ervoor dat hij via het soci­aal wijk­team met de juis­te hulp­ver­le­ners in con­tact kwam. Ook regel­den we een aan­han­ger en brach­ten we vuil­nis­zak­ken. Strikt geno­men mis­schien niet onze taak, maar som­mi­ge men­sen moet je een zet­je geven. De huur­der heeft toen zelf de rom­mel opge­ruimd. De man betaal­de zijn huur op tijd en bezorg­de nie­mand over­last: zon­der zo’n ken­nis­ma­kings­ge­sprek waren we hier pas ach­ter geko­men als de pro­ble­men waren verergerd.’

Bron: Post van Portaal