Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Gevel­tuin in de stad

Grij­ze grau­we tegels bij de flat­ge­bou­wen in de Leid­se Slaagh­wijk. Maar dat is voor de Wie­kel- en Sper­wer­horst sinds kort ver­le­den tijd. Langs de lan­ge gevels zijn gevel­tui­nen aan­ge­legd. Vol in bloei geven zij een sfeer­vol­le uit­stra­ling. Mar­co Flan­der­hijn, onze wijk­be­heer­der, nam hier­voor het ini­ti­a­tief. Van­uit het pro­ject ‘Samen aan de slag’ zorg­de hij met de gemeen­te Lei­den voor een groe­ne­re leefomgeving.

Goed voor het klimaat
Por­taal is blij met dit pro­ject. Mar­co: “Wij sti­mu­le­ren een groe­ne­re leef­om­ge­ving voor onze huur­ders. De wij­ken knap­pen er let­ter­lijk van op: het ziet er leuk uit en het is goed voor het kli­maat.” Daar­om zocht hij voor de aan­leg van deze gevel­tui­nen de samen­wer­king met de gemeen­te Lei­den op. “Wij hel­pen huur­ders die een gevel­tuin wil­len bij hun woning of woon­ge­bouw. Zo leg­gen wij het eer­ste con­tact met de gemeen­te, faci­li­te­ren de water­voor­zie­ning en maken even­tu­eel beves­ti­gin­gen aan de muur voor bij­voor­beeld een klim­op,” ver­telt Mar­co enthousiast.

De plan­ten en bloe­men rege­len de huur­ders zelfs. En ook de ver­zor­ging, zoals het sproei­en en snoei­en van het groen. Voor de eer­ste aan­schaf van bloe­men en plan­ten kun­nen huur­ders sub­si­die aan­vra­gen bij de gemeen­te Lei­den; in het twee­de jaar kan Por­taal nog een bij­dra­ge leveren.

Samen aan de slag
Lei­den is een prach­ti­ge stad, maar de wens naar meer groen groeit. Het aan­leg­gen van een gevel­tuin is een een­vou­di­ge manier om je leef­om­ge­ving groe­ner te maken. “Het ziet er gezel­lig uit en tege­lij­ker­tijd helpt het ook hevi­ge regen­bui­en en peri­o­des van droog­te en hit­te op te van­gen,” ver­telt Nick Koore­man. “Met het pro­ject ‘Samen aan de slag’ wil­len wij met onze inwo­ners de Leid­se wij­ken en buur­ten aan­trek­ke­lij­ker maken. De aan­leg van de gevel­tui­nen door Por­taal in de Slaagh­wijk jui­chen wij zeker toe.” Voor het aan­leg­gen van een gevel­tuin is geen ver­gun­ning nodig. Inwo­ners van Lei­den kun­nen de aan­vraag bij de gemeen­te indienen.

Vrij­wil­li­gers gezocht!
De gevel­tui­nen lig­gen er nu prach­tig bij. Toch valt of staat het uit­ein­de­lij­ke suc­ces met goed en regel­ma­tig onder­houd van de plan­ten en bloe­men door de bewo­ners. “Het is niet mak­ke­lijk om hier vrij­wil­li­gers voor te vin­den,” zegt Mar­co. Na de aan­leg van de tuin­tjes deed hij via pos­ters en een huis-aan-huis fly­er een oproep. “Ik ben zelfs langs de deu­ren gegaan, maar het lever­de helaas wei­nig op,” aldus Mar­co, die dus nog steeds vrij­wil­li­gers zoekt.

Posi­tie­ve uitstraling
Huur­ster Ria Heems­kerk zocht wel con­tact met Mar­co voor een gevel­tuin aan de Kraai­en­horst. Zij was erg enthou­si­ast na het zien van de ande­re twee tui­nen in haar wijk: “Ik vind een fij­ne woon­om­ge­ving met veel natuur belang­rijk. De aan­leg van de gevel­tui­nen geeft een posi­tie­ve uit­stra­ling van de buurt.” Ria hoopt dat daar­mee ook min­der vuil op straat wordt gegooid. Samen met haar buur­vrouw ver­zorgt zij de bloe­men en plan­ten.: “En ik ga de kin­de­ren vra­gen om ons te hel­pen. Hoe leuk is dat, lek­ker met je han­den wroe­ten in de aarde.”

Bron: Post van Por­taal (okto­ber 2019 arti­kel Lei­den — ‘Groe­ne woon­wijk in de stad’)