Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Hoog Soest­dijk: een bij­zon­de­re aankoop

Het is een onge­brui­ke­lij­ke situ­a­tie. In Soest heeft Por­taal ‘Hoog Soest­dijk’ gekocht, een appar­te­men­ten­ge­bouw waar­van onge­veer de helft van de appar­te­men­ten momen­teel ver­huurd wordt als vrije­sec­tor­wo­nin­gen. Vol­gens de hui­di­ge Woning­wet moet Por­taal zich in eer­ste instan­tie rich­ten op de ver­huur van soci­a­le huur­wo­nin­gen. Ver­huur van vrije sec­tor wonin­gen wordt in de mees­te geval­len over­ge­la­ten aan com­mer­ci­ë­le par­tij­en. Het leek er dan ook op dat we Hoog Soest­dijk niet moch­ten kopen.

Cre­a­tief denken
In Soest is drin­gend behoef­te aan soci­a­le huur­wo­nin­gen. Het aan­tal woning­zoe­ken­den is hoog, niet alleen in Soest maar in de hele woning­markt­re­gio. Dat vraagt om cre­a­tief den­ken, om zoe­ken naar oplos­sin­gen in rich­tin­gen die in eer­ste instan­tie niet logisch lij­ken, of wet­te­lijk niet haal­baar lij­ken. Want onze kern­taak… En na wat puz­ze­len zagen we een kans.

Markt­toets
Dit was voor de gemeen­te Soest vol­doen­de aan­lei­ding om een markt­toets uit te voe­ren. Met een markt­toets onder­zoek je of er van­uit markt­par­tij­en, met gelij­ke con­di­ties ten aan­zien van soci­a­le en vrije sec­tor wonin­gen, inte­res­se bestaat in het gebouw. Tij­dens het door­lo­pen van de markt­toets heb­ben zich geen markt­par­tij­en bij de gemeen­te gemeld. Por­taal kreeg daar­mee als­nog toe­stem­ming van de Auto­ri­teit woning­cor­po­ra­ties om Hoog Soest­dijk te kopen.

Bij­zon­der
Wibo Douwstra, seni­or asset­ma­na­ger bij Por­taal, legt uit wat de situ­a­tie zo bij­zon­der maakt: “Het is voor het eerst in Neder­land dat een markt­toets is uit­ge­voerd bij een woon­ge­bouw in bewoon­de staat. Daar­naast is het voor Por­taal de eer­ste keer dat we te maken kre­gen met een markt­toets. Voor woning­cor­po­ra­ties is dit een mooie manier om de voor­raad soci­a­le huur­wo­nin­gen uit te brei­den. En met het klei­ne deel appar­te­men­ten dat we aan­bie­den als vrije sec­tor­wo­nin­gen voor­zien we in aan­bod voor de middenhuur.”

Reno­ve­ren en verduurzamen
De oude eige­naar van Hoog Soest­dijk heeft wei­nig onder­houd uit­ge­voerd. Daar­door zijn ach­ter­stan­den ont­staan. De appar­te­men­ten vol­doen niet aan de eisen van deze tijd. Por­taal gaat Hoog Soest­dijk daar­om gron­dig reno­ve­ren en verduurzamen.

Bron: Over Wonen Gespro­ken 2020