Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Over wonen gespro­ken april 2020

In ‘Over wonen gespro­ken’ nemen wij u vijf keer per jaar mee in de opga­ve waar wij dage­lijks voor staan in onze bran­che. En we laten ook ande­ren aan het woord. In dit num­mer leest u onder meer 3 pran­gen­de vra­gen aan Maxi­me Ver­ha­gen (voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land) en Mar­lies Krol (direc­teur vast­goed pro­jec­ten van Por­taal) over een moge­lij­ke bouw­cri­sis, over de voort­gang van de werk­zaam­he­den bij Por­taal en onze soci­a­le acti­vi­tei­ten, en waar­om wij onze huren aanpassen.

Bron: Por­taal