Samen leven doe je samen!

Samen­wer­king

Samen­wer­king in Nijmegen;
moder­ne devotie

Moder­ne devo­tie? Dat klinkt mis­schien wat hoog­dra­vend. Devo­tie staat vol­gens het woor­den­boek voor aan­bid­ding of ver­e­ring, maar in wezen is devo­tie toe­wij­ding. Juist toe­wij­ding en ergens in gelo­ven is nodig om echt iets te bereiken.

Moder­ne Devo­tie is een ini­ti­a­tief van de woning­cor­po­ra­ties Por­taal, Talis, Woon­waarts en de 
zorg­in­stel­lin­gen Pro Per­so­na, Iris­zorg, RIBW en Driestroom.

Ook in Nij­me­gen is er spra­ke van ach­ter­uit­gang in som­mi­ge wij­ken. Oor­za­ken daar­voor lig­gen in de gro­te­re instroom van men­sen uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang, een diver­si­teit aan cul­tu­ren, taal en gewoon­ten en oplo­pen­de armoe­de en schul­den­pro­ble­ma­tiek. Deze vraag­stuk­ken vra­gen om een geza­men­lij­ke inte­gra­le aan­pak, met de men­sen die het betreft en met de betrok­ken orga­ni­sa­ties en instanties.

Drie cor­po­ra­ties in Nij­me­gen zoch­ten de dia­loog en samen­wer­king met een aan­tal Nij­mee­g­se zor­gor­ga­ni­sa­ties om de maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken in de wij­ken aan te pak­ken. Daar­voor volg­den zij geza­men­lijk de leer­gang Moder­ne Devo­tie. De School voor Publie­ke Waar­den bege­leidt dit tra­ject. De bestuur­ders van zowel de cor­po­ra­ties als de zor­gor­ga­ni­sa­ties wil­len een bij­dra­ge leve­ren om van­uit een inte­gra­le aan­pak met nieu­we denk­rich­tin­gen en oplos­sin­gen het zor­ge­lij­ke leef­baar­heid vacu­üm — waar we lang­zaam, maar onbe­wust en onge­wild in zijn geraakt — doorbreken.

Lees hier de visie van de leer­gang moder­ne devo­tie1

Zoals gezegd zien wij als maat­schap­pe­lijk betrok­ken orga­ni­sa­ties ont­wik­ke­lin­gen die reden tot zorg geven en die van­uit deze geza­men­lijk aan­pak wil­len ombui­gen. Ont­wik­ke­lin­gen waar­door de leef­baar­heid in wij­ken onder druk komt te staan, ont­wik­ke­lin­gen waar­door men­sen niet meer par­ti­ci­pe­ren in onze maat­schap­pij, ont­wik­ke­lin­gen waar­door er niet voor ieder­een een goe­de plek is om vei­lig en met ple­zier te wonen, ont­wik­ke­lin­gen waar­door men­sen zich niet maxi­maal kun­nen ont­plooi­en enzo­voort. Daar­om wil­len wij werk maken van een oprech­te, inclu­sie­ve samen­le­ving, die voor een ieder kan­sen biedt om mee te doen en erbij te horen.

Uit­gangs­punt van de Moder­ne Devo­tie is dan ook een samen­wer­king geba­seerd op het den­ken in kan­sen, moge­lijk­he­den en behoef­ten, in plaats van in tekort­ko­min­gen en pro­ble­men, die lei­den naar stan­daard oplos­sin­gen. De Nij­mee­g­se cor­po­ra­ties en zor­gor­ga­ni­sa­ties zet­ten samen, met de men­sen die het betreft,  de schou­ders onder het zoe­ken naar maat­werk oplos­sin­gen. Daar­toe zet­ten ze in okto­ber 2020 hun hand­te­ke­ning onder een inten­tie over­een­komst om samen te bou­wen aan inclu­sie­ve buur­ten. Als eer­ste moet dit con­creet lei­den tot een (tij­de­lij­ke) inclu­sie­ve buurt als proef­tuin op de loca­tie van Pro Per­so­na aan de Nij­mee­g­sebaan. Hier­bij bun­de­len de orga­ni­sa­ties ook hun per­so­ne­le krach­ten én de finan­ci­ën om tot slim­me, inno­va­tie­ve en prag­ma­ti­sche oplos­sin­gen te komen.

Lees meer over het pro­ject Nij­mee­g­se Baan


1Boven­staan­de betrok­ken orga­ni­sa­ties heb­ben zich door mid­del van de leer­gang Moder­ne Devo­tie & Phro­ne­sis in 2019 ver­bon­den geza­men­lijk te wil­len leren van de dage­lijk­se prak­tijk. Omdat dat­ge­ne wat beter kan geza­men­lijk op te pak­ken, met een inte­gra­le aan­pak op zowel uit­voe­rings­ni­veau, als beleids­ma­tig en bestuur­lijk niveau. Ten grond­slag aan deze geza­men­lij­ke aan­pak ligt de trans­for­ma­tie van de ver­zor­gings­staat met de ver­schui­ving naar loka­le net­wer­ken met de nadruk op behoud van eigen regie en zelf­stan­dig­heid van kwets­ba­re men­sen1. Hier­voor is het nodig met elkaar van­uit part­ner­schap diep­gaan­de ver­an­de­rin­gen in de diver­se wij­ken van Nij­me­gen te rea­li­se­ren om de kans op soci­a­le inclu­sie gro­ter te maken. Par­tij­en wil­len in samen­wer­king met elkaar bij­dra­gen aan inclu­sie­ve buur­ten, dat wil zeg­gen een fij­ne plek om te wonen en waar men­sen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den samen leven en reke­ning hou­den met elkaar, waar­door ook kwets­ba­re men­sen kun­nen wonen en par­ti­ci­pe­ren. Mede door het cre­ë­ren van vol­doen­de geschik­te wonin­gen en woon­vor­men die vari­ë­ren in mate van indi­vi­du­eel of juist com­mu­ni­ty wonen, in com­bi­na­tie met geza­men­lij­ke voor­zie­nin­gen, (behandel)zorg en ondersteuning.