Samen leven doe je samen!

Onze orga­ni­sa­tie

Jaar­over­zicht Por­taal 2020

Coro­na of niet, bij Por­taal blij­ven we hui­zen bou­wen, reno­ve­ren en onder­hou­den en we hou­den onze dienst­ver­le­ning, zo goed als het kan, op peil. Dat is heel hard nodig, want we heb­ben niet alleen te maken met de corona­cri­sis, we zit­ten ook nog mid­den­in de wooncrisis.

Alle collega’s zet­ten zich kei­hard in om hun werk zo goed moge­lijk te blij­ven doen. Som­mi­gen in de wijk, ande­ren van­uit huis. Een­ie­der met zijn eigen wor­ste­lin­gen. Maar alle­maal met één doel voor ogen: bij­dra­gen aan goed samenleven.

We zijn trots om te zien hoe­veel werk er, ondanks alles, in 2020 is ver­zet. Daar­om maak­ten we er een mooi jaar­over­zicht van:
..