De Por­taal draagt bij-week was in Smits­veen (Soest) een groot suc­ces. Vele buurt­kin­de­ren, bewo­ners en tien­tal­len mede­wer­kers van Por­taal heb­ben de kwast ter hand geno­men en een saaie grij­ze muur omge­to­verd tot een muur met een prach­ti­ge muur­schil­de­ring. Het resul­taat mag er zijn: een kleur­rij­ke draak die de omge­ving bij de speel­tuin aan de Smits­weg een vro­lijk aan­ge­zicht geeft. Dat maakt het wonen en spe­len in Smits­veen net weer iets leu­ker. De muur­schil­de­ring is ont­wor­pen door kun­ste­na­res en wijk­be­woon­ster Ilse Blom­men­stein van Ate­lier­lint in Soest. Als bewo­ners de muur­schil­de­ring wil­len uit­brei­den dan staan Por­taal en de kun­ste­na­res daar open voor.

Bij­dra­gen aan goed samenleven

Als Por­taal wil­len wij bij­dra­gen aan wij­ken en buur­ten waar men­sen zich thuis voe­len en naar elkaar omkij­ken. De leef­baar­heid in veel wij­ken staat onder druk. Wij wil­len als Por­taal inclu­sie­ve buur­ten cre­ë­ren waar men­sen met uit­een­lo­pen­de ach­ter­gron­den zich met elkaar en hun buurt ver­bon­den voe­len. Een manier om het niet alleen bij mooie woor­den te laten en er con­creet invul­ling aan te geven, is de zoge­noem­de Por­taal Draagt bij-week. Deze week vond dit jaar voor de der­de keer plaats in de regio’s waar Por­taal actief is, te weten Amersfoort/Soest, Arn­hem, Lei­den, Nij­me­gen en Utrecht.

In elke regio wer­den eve­ne­men­ten geor­ga­ni­seerd waar mede­wer­kers en bewo­ners met elkaar aan de slag zijn gegaan. Zo heb­ben we in Amers­foort met de bewo­ners een gemeen­schap­pe­lij­ke bin­nen­tuin zomer­klaar gemaakt en zomer­bloei­ers uit­ge­deeld aan de seni­o­ren; in Soest heb­ben we een saaie muur opge­vro­lijkt met een een kunst­werk onder een flat­ge­bouw; in Lei­den en Nij­me­gen heb­ben een ont­moe­tings­tuin en ‑ruim­te opnieuw inge­richt en in Utrecht heb­ben we een cen­tra­le ber­gings­gang opge­fleurd met een ker­sen­bloe­sem­schil­de­ring. Alle­maal acti­vi­tei­ten om leef­ruim­ten en elkaar ont­moe­ten nóg aan­ge­na­mer te maken.

Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven begint immers met elkaar ont­moe­ten, elkaar leren ken­nen en open staan voor elkaar. Dat geldt voor Por­taal­me­de­wer­kers onder­ling, maar ook voor onze bewo­ners. We maken ons sterk ervoor dat bewo­ners naar elkaar omkij­ken en ver­ant­woor­de­lijk­heid nemen voor hun buurt of wijk. De Por­taal draagt bij-week kan hier­toe een zet­je zijn. We gelo­ven erin dat het werkt: men­sen ver­e­ni­gen die hun steen­tje bij wil­len dra­gen en ieder­een een plek bie­den om te fijn te wonen.

Buurt­kin­de­ren en bewo­ners schil­der­den vro­lijk mee

Ook in Soest zijn we dus aan de slag. Van­uit Por­taal heb­ben de vak­man­nen mee­ge­daan en mede­wer­kers van kan­toor. En ook een paar bewo­ners heb­ben de kwast in de hand geno­men, met als klap op de vuur­pijl tien­tal­len buurt­kin­de­ren. Woens­dag­mid­dag was het een ware storm­loop. Er was veel enthou­si­as­me om mee te hel­pen en samen bij te dra­gen. De buurt­kin­de­ren ver­vol­maak­ten het kunst­werk met bloe­me­tjes, gras­spriet­jes en nog meer kleur.

Het was een ware hap­pe­ning. Op don­der­dag­mid­dag werd de Por­taal Draagt Bij-week in Soest afge­slo­ten met een hap­je en drank­je. Onder het genot van een friet­je werd het kunst­werk bewon­derd. Een tevre­den bewo­ner: ‘’Het is echt mooi gewor­den. Ik heb de muur zien ver­an­de­ren van grijs naar een en al vro­lijk­heid. Leuk dat dit zo opge­pakt is door ieder­een.’’ Ook ini­ti­a­tief­neem­ster Lei­da van Duijn van Por­taal is tevre­den: ‘’Het is altijd toch weer veel werk om te orga­ni­se­ren, maar hoe mooi is het dat we dit met elkaar voor elkaar heb­ben gekre­gen. Het mes snijdt aan veel kan­ten: leuk voor de buurt, leuk voor de kin­de­ren in de wijk én leuk voor de mede­wer­kers van Por­taal die nor­maal ach­ter hun bureau aan het werk zijn. Kort­om: een win-win.’’

Moch­ten er idee­ën uit de wijk komen om de schil­de­ring uit te brei­den, dan denkt Por­taal graag mee. Van Duijn: idee­ën zijn wel­kom. Dit is een eer­ste aan­zet; als dit leidt tot een buurt­ac­ti­vi­teit en meer cohe­sie, dan wil­len we daar graag over mee­den­ken. Uit­ein­de­lijk gaat het ons om ont­moe­ting en fijn wonen.’’

Het kunst­werk is te bewon­de­ren onder het flat­ge­bouw aan de Smits­weg 31–49.