Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven, dat is onze mis­sie. Daar­om bena­de­ren we bij Por­taal onze nieuw­bouw en reno­va­tie-opga­ve altijd van­uit het oog­punt van krach­ti­ge wij­ken en buur­ten, waar men­sen pret­tig wonen en naar elkaar om kijken.

Woning­bouw is dus altijd meer dan alleen bou­wen om te wonen: het gaat voor­al ook over goed samen­le­ven. Daar­om werkt Por­taal in wij­ken samen met buurt­be­wo­ners en maat­schap­pe­lij­ke part­ners hard aan het ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving, om zo de onder­lin­ge saam­ho­rig­heid en het pret­tig samen­le­ven te ver­ster­ken. Zo ook in de Arn­hem­se wijk Presikhaaf.

Arn­hem-Oost (waar­on­der Pre­sik­haaf valt) is een van de wij­ken die is aan­ge­we­zen bin­nen het Nati­o­naal Pro­gram­ma Leef­baar­heid en Vei­lig­heid (NLPV). Dit pro­gram­ma is erop gericht om langs de pij­lers samen­wer­king, wonin­gen en wij­ken, mee­doen en vei­lig­heid – de leef­baar­heid van buur­ten te ver­be­te­ren. Het doel is om de leef­baar­heid en vei­lig­heid van de meest kwets­ba­re gebie­den in Neder­land in 15–20 jaar tijd op orde te bren­gen en het per­spec­tief van de bewo­ners te verbeteren.

Het Arn­hem­se stads­deel Pre­sik­haaf is inmid­dels meer dan 60 jaar oud en is een typi­sche naoor­log­se uit­brei­dings­wijk. Een wijk, die ooit voor­al is inge­richt om te wonen, met langs de ran­den voor­zie­nin­gen voor wer­ken en win­ke­len: (buurt)winkels, scho­len, bedrij­ven­ter­rei­nen en een park. Dit maakt Pre­sik­haaf een kans­rij­ke wijk om te (blij­ven) wonen en wer­ken. Pre­sik­haaf is ook een wijk met pro­ble­men, een kwets­ba­re wijk.

Het aan­deel een­per­soons­huis­hou­dens is groot en de soci­a­le cohe­sie scoort onvol­doen­de. De hui­di­ge bewo­ners van Pre­sik­haaf zijn voor­al gericht op hun eigen groep, heb­ben daar een pret­ti­ge soci­a­le rela­tie mee en tole­re­ren even­eens ande­re mensen.

De bin­ding van de bewo­ners met elkaar en met de leef­om­ge­ving loopt terug. Bewo­ners voe­len zich min­der ver­ant­woor­de­lijk voor al dat­ge­ne wat leeft in hun buurt. Er is regel­ma­tig spra­ke van drugs­over­last, woon­frau­de, geluids­over­last van buren en men­sen voe­len zich rela­tief onvei­lig. Opval­lend is de toe­ne­men­de druk op de leef­baar­heid in Pre­sik­haaf Oost, maar West scoort slech­ter op vei­lig­heid en leef­baar­heid. Het vol­le­dig her­ont­wik­kel­de deel­ge­bied Del­ta­kwar­tier scoort over het alge­meen beter op leefbaarheid.

Daar­om rich­ten we ons in dit stads­deel dus voor­al op goed samen­le­ven. Zo zet­ten we in op meer balans in de wijk tus­sen dra­gen­de en vra­gen­de bewo­ners: we stu­ren met de gemeen­te op de instroom van inko­mens­groe­pen, en ver­be­te­ren de door­stroom met een wooncoach.

We ver­be­te­ren de samen­wer­king met bewo­ners en sleu­tel­fi­gu­ren en par­tij­en in de wijk die ver­bin­den. Waar­door er naast een pro­fes­si­o­neel, ook een ster­ker bewo­ners­net­werk ont­staat. De Pre­sik­haaf Uni­ver­si­ty doet hier bij­voor­beeld ont­zet­tend veel goed werk voor bewo­ners. We heb­ben vol­op aan­dacht voor de open­ba­re ruim­te, waar­bij we ont­moe­ting en ver­be­te­ring van de vei­lig­heid sti­mu­le­ren. Ook de gedeel­de inzich­ten van het Ver­wey-Jon­ker Insti­tuut over bou­wen aan vita­le gemeen­schap­pen zijn hier­bij van betekenis.

Onze visie voor Pre­sik­haaf in 2027 is een wijk waar­in Por­taal nog meer dan nu samen­werkt met net­werk­part­ners, waar­in bewo­ners actief bij­dra­gen aan de woon-en leef­om­ge­ving, er ruim­te is om elkaar te ont­moe­ten in een aan­trek­ke­lij­ke open­ba­re ruim­te en waar­bij de wijk een posi­tie­ve pro­fi­le­ring krijgt (vind­baar­heid, zicht­baar­heid en eigen­heid) zodat ook draag­krach­ti­ge bewo­ners bewust kie­zen voor Pre­sik­haaf en we samen bou­wen aan een ster­ke en ver­bon­den buurt met tevre­den bewo­ners. Samen bij­dra­gen aan goed samen­le­ven dus.