Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

In Vleu­ten staat appar­te­men­ten­com­plex De Scheg waar voor­na­me­lijk seni­o­ren wonen. De actie­ve woon­ver­e­ni­ging van De Scheg orga­ni­seer­de ‘Heel De Scheg Bakt’, een leu­ke hap­pe­ning met een ech­te winnaar.

Gali­na San­der, voor­zit­ter van de bewo­ners­be­lan­gen­ver­e­ni­ging: “Samen met Mar­ga, één van de bewo­ners, wil­de ik graag iets samen doen zo rond de Paas­da­gen. Wij kon­den daar­voor gebruik maken van ’t Tref­punt, de groeps­ruim­te van Woon­groep Vleuterweide.”

Thuis bak­ken

Mar­ga en Gali­na beslo­ten ‘Heel De Scheg Bakt’ te orga­ni­se­ren. Gali­na: “Al gauw had­den we de eer­ste aan­mel­din­gen bin­nen. Ieder­een moest thuis hun taart maken en die d

an op Paas­za­ter­dag naar ’t Tref­punt bren­gen.” Ze wil­den graag een ech­te onaf­han­ke­lij­ke jury. Dus had­den ze bedacht dat de jury niet mocht weten wie wel­ke taart gemaakt had.

Ze vroe­gen bewo­ner Ger als jury­lid. Ger heeft de oplei­ding tot ban­ket­bak­ker gedaan en heeft veel in de hore­ca gewerkt. Advi­seur Leef­om­ge­ving Jos Traa van Por­taal vroe­gen ze ook voor de jury. Jos: “Zul­ke ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners moet je altijd onder­steu­nen, vind ik. Als Por­taal wil­len we graag bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. En dat is pre­cies wat Mar­ga en Gali­na deden met hun idee. Ik besloot daar­om om ‘inkok­ni­to’ te gaan.”

Proe­ven

Jos en Ger beoor­deel­den de taar­ten op ver­schil­len­de pun­ten. Ze keken naar struc­tuur, cre­a­ti­vi­teit, gaar­heid, the­ma Pasen en uit­voe­ring. “De smaak was uiter­aard ook één van de pun­ten waar we op beoor­deel­den. Ik heb dus alle taar­ten mogen proe­ven”, zegt Jos lachend. Eén voor één bekeek de jury alle taar­ten. Jos, als ech­te kok, maak­te de win­naars bekend en Gali­na deed de prijs­uit­rei­king. Hier­na moch­ten de bewo­ners alle taar­ten proe­ven en bleef het nog lang gezellig.

Kip met de gou­den eieren

Gali­na zelf deed ook mee aan de  wed­strijd: “Ik heb mijn pan­nen­koe­ken­taart om 3 uur ‘s nachts nog staan bak­ken. Maar Miep was de terech­te win­naar. Haar taart heet­te ‘Kip met de gou­den eie­ren’. De hoofd­prijs was een heel groot cho­co­la­de ei. Ik vind dit abso­luut voor her­ha­ling vat­baar en mis­schien is dit een idee voor ande­re com­plexen. Het is een hele leu­ke manier om iets samen met je buren te doen. Mijn man en ik heb­ben daar­na nog twee dagen van mijn taart gegeten.”

Dit ver­haal komt uit de Post van Por­taal van juni 2023. Lees hier de hele Post van Portaal.