Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

San­dra Hon­coop is een graag gezie­ne bewo­ner in de Leid­se Slaagh­wijk. Ze wordt ook wel de ‘spil van de flat’ genoemd, omdat ze alles en ieder­een kent. Niet zo gek dus dat juist zij met een mooi bewo­ners­ini­ti­a­tief kwam in de voor­tuin van haar woning aan de Merendonk 1. Nadat ze op Next­door een oproep zag van iemand die ging ver­hui­zen, nam ze in april vorig jaar maar wat graag ‘het ruil­huis­je’ over. “Ik vind het fan­tas­tisch dat ik nu iets kan terug­doen. Je moet er gewoon zijn voor elkaar, onge­acht wie je bent, geloof of wat dan ook.” 

Moe­der Theresa 

Een ruil­huis­je, wat is dat pre­cies? Het lijkt een beet­je op de mini-biebs met boe­ken die je ook wel­eens ziet staan. Alleen staan in een ruil­huis­je geen boe­ken, maar aller­lei levens­mid­de­len en toi­let­ar­ti­ke­len. Het is bedoeld voor men­sen met een klei­ne por­te­mon­nee: zij rui­len een pro­duct dat ze niet nodig heb­ben voor een pro­duct dat ze wel nodig heb­ben. De pro­duc­ten wor­den door San­dra gekocht, maar ook regelt ze dat dona­teurs pro­duc­ten aan­le­ve­ren. Dat kun­nen ande­re bewo­ners zijn, maar ook (loka­le) win­kels. “We zijn echt van alle mark­ten thuis, er staan tam­pons in, ont­bijt­gra­nen, maar ook halal pro­duc­ten”, ver­telt San­dra. Zelf vindt ze het eigen­lijk hele­maal niet bij­zon­der dat ze zich zo inzet voor haar buurt. “Ik heb het zelf moei­lijk gehad vroe­ger en ik vind het heel fijn dat ik nu iets kan bete­ke­nen voor ande­ren. Ze noe­men me wel­eens ‘engel’ of ‘moe­der The­re­sa’, maar ik vind dat echt onzin. Ik weet hoe het is om moei­te te heb­ben met rond­ko­men en ben heel blij dat ik nu iets kan bete­ke­nen voor anderen.”

Tra­nen van geluk 

Het ruil­huis­je brengt zeker wat teweeg bij de flat. Men­sen spre­ken elkaar meer en er is zelfs door de bewo­ners een inza­me­lings­ac­tie gestart. “Een tijd­je terug was er een spe­ci­a­le waar­de­bon-actie bij de super­markt. De hele flat is toen gaan spa­ren en uit­ein­de­lijk had­den ze voor meer dan 600 euro aan waar­de­bon­nen inge­za­meld. Daar kon ik toen alle­maal pro­duc­ten voor het ruil­huis­je voor halen. Nou, toen waren er wel tra­nen hoor. Dat was zo mooi!”

Op maat gemaakt 

Het suc­ces van het ruil­huis­je bleef ook bij Por­taal niet onop­ge­merkt. Toen San­dra aan­gaf dat haar oude ruil­huis­je eigen­lijk te klein was, heeft Por­taal een nieuw, gro­ter ruil­huis­je voor haar gemaakt. Het huis­je is op maat gemaakt door Ray­mond Bink, vak­man bij Por­taal en wijk­ver­bin­der in de Slaaghwijk.

“Toen ik van onze wijk­be­heer­der te horen kreeg dat het oude huis­je te klein was, heb­ben we niet getwij­feld en heb ik het nieu­we huis­je gemaakt. Het mooie is ook dat het gemaakt is van rest­stuk­ken van oude klus­sen, wat anders weg­ge­gooid zou wor­den. Dus op deze manier heb­ben we met zo min moge­lijk mid­de­len, zoveel moge­lijk gemaakt”, ver­telt Ray­mond enthousiast.

Als wijk­ver­bin­der zorgt Ray­mond ervoor dat bui­ten de wonin­gen ook zaken als de por­tie­ken, ver­lich­ting, deu­ren die bewust of onbe­wust kapot zijn, door hem wor­den gemaakt. “We pro­be­ren op deze manier dich­ter bij onze bewo­ners te staan, zodat het alle­maal snel­ler gaat met repa­ra­ties.” Zowel Ray­mond als San­dra zijn erg enthou­si­ast over meer ruil­huis­jes, maar zijn tege­lij­ker­tijd teleur­ge­steld dat het nodig is. “Ik wil met alle lief­de nog meer ruil­huis­jes maken, maar ik hoop natuur­lijk dat het niet nodig is”, zegt Ray­mond. Mocht u toch een ruil­huis­je op wil­len zet­ten, dan heeft San­dra het vol­gen­de advies: “Gewoon doen. Schaam je niet, zet het in je voor­tuin, gooi het op Facebook en Next­door en start het.”

Regels ruil­huis­je

  • Ieder­een die het nodig heeft mag iets uit het ruil­huis­je pak­ken. Er moet altijd geruild wor­den, dus u zet altijd iets ervoor terug in de plaats, hoe klein ook.
  • In het ruil­huis­je mogen alleen houd­ba­re pro­duc­ten staan, dus niet din­gen die snel over datum kun­nen raken.
  • De arti­ke­len in het ruil­huisje moe­ten geschikt zijn voor kin­de­ren. Dus geen ener­gy drink of alcohol.
  • Wilt u iets done­ren, dan kunt u aan­bel­len bij San­dra. Als ze niet thuis is mag u het voor de deur neerzetten.
  • Er is gro­te vraag naar pro­duc­ten als pas­ta, afbak­brood­jes, kof­fie (pads of fil­ter­ma­ling), was­mid­del en toilet­artikelen als maandver­band, tam­pons en douchegel.

Wat doet een wijkverbinder?

Wijk­ver­bin­ders zijn vak­men­sen van Por­taal die een aan­tal uur per week alge­meen onder­houd doen in een bepaal­de wijk. Dit kan bij­voor­beeld een kapot­te lamp of toe­gangs­deur zijn. De wijk­ver­bin­der lost het met­een op of doet dit later als er mate­ri­a­len nodig zijn of de klus te groot is. Bewo­ners kun­nen de wijk­ver­bin­der om hulp vra­gen over iets wat stuk is in de woning. Zo hou­den we het met elkaar net­jes. Wilt u weten of in uw wijk ook een wijk­ver­bin­der is? Vraag het aan uw wijkbeheerder.

Dit ver­haal komt uit de Post van Por­taal van juni 2023. Lees hier de hele Post van Portaal.

_________________