Er ligt een ste­vi­ge opdracht

Duur­zaam­heid

Dilem­ma: schim­mel voor­ko­men in tij­den van energiecrisis

Kun je – in tij­den van ener­gie­cri­sis — aan huur­ders vra­gen om klap­raam­pjes en ven­ti­la­tie­roos­ters open te hou­den? En om na iede­re dou­che­beurt min­stens een uur het bad­ka­mer­raam open te zet­ten, ook in de win­ter? Frits Cam­bier van Noo­t­en, direc­teur van het onder­houds­be­drijf van Por­taal, wor­stelt hier mee. Want je woning goed ven­ti­le­ren is ont­zet­tend belang­rijk om schim­mel- en vocht­pro­ble­men te voor­ko­men. Maar hij snapt het ook als een huur­der lie­ver de boel dicht­houdt, uit angst voor een toren­ho­ge energierekening. 

‘Nie­mand wil vocht en schim­mel in huis. Maar het komt wel voor. Voor­al in oude­re, slecht geï­so­leer­de wonin­gen. Geluk­kig heb­ben wij daar steeds min­der van en neemt het aan­tal mel­din­gen van schim­mel de laat­ste jaren af. Iede­re mel­din­gen die we daar­van krij­gen nemen we altijd seri­eus, want schim­mel in huis is niet goed voor je gezond­heid. Helaas is de aan­pak ervan niet een­vou­dig. Er zijn name­lijk meer­de­re oor­za­ken voor deze pro­ble­men. Soms ligt het aan de bouw of tech­niek. Maar ook in nieu­we of ver­duur­zaam­de hui­zen kun­nen bewo­ners er last van heb­ben. Want vaak speelt het gedrag van bewo­ners ook mee. Zelfs goed geï­so­leer­de hui­zen moe­ten genoeg geven­ti­leerd en ver­warmd wor­den. Maar met de hoge ener­gie­prij­zen in het ach­ter­hoofd zijn onze huur­ders hui­ve­rig om een raam­pje open te zetten.

En terecht. Bij Por­taal maken we ons ook zor­gen dat huur­ders in de finan­ci­ë­le pro­ble­men komen door de hoge ener­gie­prij­zen en de als­maar duur­der wor­den­de dage­lijk­se bood­schap­pen. We doen wat we kun­nen om nog snel­ler wonin­gen te reno­ve­ren en te ver­duur­za­men. Maar dat gaat niet van de een op ande­re dag. Daar­om zijn we ook gestart met een voor­lich­tings­cam­pag­ne. Waar­in we onze huur­ders tips en advie­zen geven over wat zij zelf kun­nen doen om de ener­gie­re­ke­ning omlaag te krij­gen. Daar­in heb­ben we ook bena­drukt wat men­sen beter niet kun­nen doen. En dat is de boel pot­dicht hou­den. Ster­ker nog; we leg­gen ook uit dat ver­se, dro­ge lucht beter ver­warmt dan de voch­ti­ge lucht in huis. En we blij­ven doen wat we direct kun­nen doen in het klei­ne onder­houd. Denk aan het ver­van­gen van een over­ge­schil­der­de tocht­strip (dan wer­ken ze niet goed meer), het plaat­sen van brie­ven­bus­bor­stels of het aan­bren­gen van radiatorfolie.

We heb­ben erover nage­dacht; of het wel rede­lijk is om aan onze huur­ders te vra­gen om goed te blij­ven ven­ti­le­ren. In deze tij­den. We doen het toch. Omdat het voor­ko­men en bestrij­den van schim­mel­pro­ble­men alleen sámen met bewo­ners lukt. Maar we hou­den er wel reke­ning mee dat we vol­gend jaar helaas weer meer mel­din­gen krijgen.’