Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Bewo­ners van het appar­te­men­ten­com­plex aan de Par­n­as­sus­straat in Arn­hem, had­den samen met Por­taal hun eer­ste bij­een­komst over het ver­groe­nen van hun com­plex. Dit ini­ti­a­tief is niet alleen goed voor de wonin­gen maar ook voor de gezond­heid en geluk van de bewo­ners en het milieu.

Bete­re soci­a­le contacten
Jos Boe­ren, één van de eer­ste bewo­ners én bio­loog, is enthou­si­ast over het ver­groe­nings­pro­ject. Hij gelooft dat zijn ach­ter­grond in de bio­lo­gie helpt om bij te dra­gen aan de groe­ne leef­om­ge­ving. “Het ver­groe­nen van ons com­plex is niet alleen goed voor het mili­eu, maar zorgt ook voor een beter con­tact tus­sen bewoners.”

Een ande­re bewo­ner, Cou­let­te Leij­graaf, geeft Jos gelijk. Ze denkt dat het apparte­menten­­complex groe­ner en vro­lij­ker kan. Cou­let­te, die van tui­nie­ren houdt, wil graag samen met ande­re bewo­ners aan de slag. “Samen wer­ken aan een groen­pro­ject helpt om de band tus­sen bewo­ners te ver­ster­ken en het gezel­li­ger te maken met elkaar. En ik kan er mijn lief­de voor tui­nie­ren in kwijt.”

Mooi voor­beeld
Astrid Kui­ken, advi­seur leef­om­ge­ving bij Por­taal, is enthou­si­ast over dit pro­ject: “Samen­wer­ken met bewo­ners aan een groe­ne­re omge­ving zorgt voor betrok­ken­heid en saam­ho­rig­heid. Het is een gewel­di­ge kans om de leef­baar­heid van het com­plex te ver­gro­ten, de omge­ving groe­ner te maken en bij te dra­gen aan een beter milieu.”

Onze wijk­be­heer­der Fred Mar­tens vult aan: “Dit is een mooi voor­beeld van hoe bewo­ners samen kun­nen wer­ken aan een groe­ne­re en gezel­li­ge­re omge­ving waar zij wonen. Het ver­sterkt de band tus­sen bewo­ners en draagt bij aan pret­tig wonen met elkaar.”

Plan­ten­bak­ken
Het idee is om gro­te plan­ten­bak­ken voor het appar­te­men­ten­com­plex neer te zet­ten met plan­ten die in de scha­duw kun­nen staan. Dit was het idee van Jos, omdat daar niet veel zon komt. Bewo­ners bedach­ten ook om regen­ton­nen te plaat­sen. Dit water kun­nen de bewo­ners gebrui­ken voor de planten.

Samen­wer­ken
Samen­wer­ken met ande­re orga­ni­sa­ties kan het ver­groe­nen van uw straat, wijk of apparte­mentencomplex nog succes­voller maken. Buurt­ver­e­ni­gin­gen en loka­le onder­ne­mers kun­nen bij­voor­beeld hel­pen met het geven van mate­ri­a­len, het orga­ni­se­ren van eve­ne­men­ten en het geven van work­shops. Ook gemeen­ten heb­ben vaak sub­si­dies en ande­re mogelijk­heden om bij groe­ne ini­ti­a­tie­ven te helpen.

Eer­ste stappen
Voor het appar­te­men­ten­com­plex aan de Par­n­as­sus­straat in Arn­hem zijn de eer­ste stap­pen gezet op weg naar een groe­ne­re en gezel­li­ge­re woon­om­ge­ving. Mis­schien wilt u zelf ook graag aan de slag om uw eigen straat, wijk of appartementen­complex te ver­groe­nen. Ont­houd dat elke klei­ne stap bij­draagt aan een gro­te­re ver­an­de­ring en dat samen­werken met ande­re bewo­ners de sleu­tel is tot succes.

5 tips

Wilt u ook samen met ande­re bewo­ners aan de slag met het ver­groe­nen van uw straat, wijk of appartementencomplex?

Lees deze 5 tips:

  1. Orga­ni­seer een bij­een­komst om idee­ën te ver­za­me­len en bewo­ners enthou­si­ast te maken;
  2. Maak samen een plan met acties en ver­deel met elkaar de taken;
  3. Neem con­tact op met de woning­cor­po­ra­tie of gemeen­te voor onder­steu­ning, advies en even­tu­e­le sub­si­dies en vergunningen;
  4. Betrek loka­le onder­ne­mers, zoals tuin­cen­tra en hove­niers, voor advies, mate­ri­a­len en even­tu­e­le kortingen;
  5. Houd het pro­ject levend door samen regel­ma­tig bij­een­kom­sten te organi­seren en met elkaar de suc­ces­sen te vieren.

Dit ver­haal komt uit de Post van Por­taal van juni 2023. Lees hier de hele Post van Portaal.