Ieder­een draagt bij

Bij­dra­gen aan goed samenleven

Por­taal draagt bij-week: klus­sen in de wijk

Plan­ten­bak­ken vul­len, blad­bla­zen, een bingo­mid­dag voor seni­o­ren, schil­de­ren en sau­zen van de entrees van flat­ge­bou­wen… dit is slechts een klei­ne greep uit de vele klus­sen en acti­vi­tei­ten waar mede­wer­kers van Por­taal zich deze week voor inspan­nen. De collega’s die nor­maal gespro­ken op kan­toor wer­ken, komen ach­ter hun bureau van­daan om samen met hun collega’s in de wijk de han­den uit de mou­wen te steken.

Door de coron­a­pan­de­mie werk­ten veel mede­wer­kers van Por­taal van­uit huis en was er min­der per­soon­lijk con­tact. Om weer meer met elkaar, en met bewo­ners, in con­tact te komen is de ‘Por­taal draagt bij-week’ in het leven geroe­pen. Een week lang pak­ken we alle­maal klus­sen op die al gepland staan of waar onze collega’s in de wij­ken niet aan toe komen. Lin­da, een van de drij­ven­de krach­ten ach­ter de Por­taal draagt bij week: “Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven, de nieu­we mis­sie van Por­taal, kun­nen we alleen… samen! Daar draait het deze week om. Samen­wer­ken om iets te bete­ke­nen voor elkaar en voor onze bewo­ners. Al het har­de wer­ken levert niet alleen prach­ti­ge resul­ta­ten op, maar zorgt er ook voor dat je meer begrip krijgt voor elkaars posi­tie, dat je ziet wat iemand drijft in zijn of haar werk en je leert de buurt en de bewo­ners beter ken­nen. Het is een mooie manier om de nieu­we mis­sie van Por­taal echt tot uiting te brengen.”