Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

In het nieu­we Aedes Maga­zi­ne staat een arti­kel over Mean­der­park in Nieu­we­gein. Dit pro­ject is een geslaag­de vorm van onze mis­sie ‘Bij­dra­gen aan goed Samen­le­ven’. In dit arti­kel ver­tel­len Erik Patist en Gui­do van Ingen de suc­ces­sen en uit­da­gin­gen van gemengd wonen in Mean­der­park. En laten ze zien hoe we hier invul­ling geven aan onze missie.

Acu­te woning­nood te lijf én wer­ken aan leef­baar­heid? Gemengd wonen kan dan een goed recept zijn. Een­vou­dig is dat niet. In Mean­der­park in Nieu­we­gein hel­pen ‘dra­gers’ en ‘vra­gers’ elkaar zo goed moge­lijk, met wat pro­fes­si­o­ne­le ondersteuning.

Twee jon­ge­ren chil­len in de zon op een bank­je aan de rand van het water. ‘Wat dit mij gebracht heeft? Een huis en men­sen om je heen. Ik was af en toe dak­loos en de woning­toe­wij­zing is fuc­king kut. Er wordt van alles beloofd, maar alles is moei­lijk en tijdelijk.’

Sinds 2020 is het voor­ma­li­ge gemeen­te­huis aan de Mar­tin­baan in Nieu­we­gein omge­bouwd tot Mean­der­park: een thuis voor huur­ders die moei­lijk een woning kun­nen vin­den. Star­ters, sta­tus­hou­ders, stu­den­ten, ex-dak­lo­zen, de mix is ‘gewo­gen divers’.

Advi­seur Leef­om­ge­ving Erik Patist van woning­cor­po­ra­tie Por­taal: ‘Zo’n twee der­de van de huur­ders is “dra­gend”. Zij kie­zen bewust voor gemengd wonen en zijn bereid om te inves­te­ren in rela­ties en omge­ving. Ande­re groe­pen zijn te cate­go­ri­se­ren als “vra­gend”. Ze kam­pen met schul­den, een taal- of scho­lings­ach­ter­stand, psy­chi­sche of soci­a­le pro­ble­ma­tiek, afstand tot de arbeidsmarkt.’

Mean­der­park is ont­staan uit een samen­wer­king van Por­taal, bouw­be­drijf De Waal, bege­lei­dings­or­ga­ni­sa­tie Lis­ter, Steun­punt Vluch­te­lin­gen, De Tus­sen­voor­zie­ning en Gemeen­te Nieu­we­gein. Er zijn 255 woon­een­he­den. 1 woning is als cor­po­ra­tie­kan­toor inge­richt, 2 ande­re fun­ge­ren samen als ontmoetingsruimte.

Lees het hele arti­kel hier.