Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

AEF-rap­port: ‘Waak­vlam­func­ties nodig voor kwets­ba­re bewoners’

Kwets­ba­re bewo­ners in cor­po­ra­tie­wij­ken krij­gen te laat of te wei­nig onder­steu­ning van­uit de Wet maat­schap­pe­lij­ke onder­steu­ning (Wmo). Een vroe­ge sig­na­le­ring van pro­ble­men, de waak­vlam­func­tie, moet terug­ko­men in de wij­ken, zo con­clu­deert Anders­son Elf­fers Felix (AEF) in een onder­zoek op ver­zoek van bran­che­or­ga­ni­sa­tie Aedes.

Uit gesprek­ken met orga­ni­sa­ties en uit een enquê­te onder voor­na­me­lijk woning­cor­po­ra­ties en zorg- en wel­zijns­or­ga­ni­sa­ties blijkt dat de zorg en onder­steu­ning voor (psy­chisch) kwets­ba­re men­sen in cor­po­ra­tie­wij­ken tekort­schiet en dat de samen­wer­king tus­sen par­tij­en op wijk- en bestuur­lijk niveau beter kan. Gemeen­ten vul­len hun regie­func­tie rond wonen en zorg nog onvol­doen­de in en de bud­get­ten voor zorg en onder­steu­ning zijn ontoe­rei­kend of ver­snip­perd. Veel wijk­teams wer­ken vraag­ge­richt, ter­wijl men­sen in een kwets­ba­re posi­tie vaak niet of te laat om hulp vra­gen. Er is gro­te behoef­te aan een pre­ven­tie­ve waak­vlam­func­tie voor kwets­ba­re bewoners.

Het onder­zoek van AEF is een ver­volg op eer­der onder­zoek Veer­kracht in cor­po­ra­tie­be­zit, waar­uit blijkt dat het aan­tal kwets­ba­re per­so­nen die wonen in de meest kwets­ba­re wij­ken toeneemt.

Lees het AEF-rap­port Waak­vlam­func­tie nodig voor kwets­ba­re bewo­ners en de bij­la­gen bij het rapport.

Bron: Aedes.nl