Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

‘Gedoe’ in de flat

Wat zou jij doen als in een flat van alles gebeurt wat jij als cor­po­ra­tie niet wilt? Laat staan dat de bewo­ners dit wil­len: han­del in lach­gas, ver­vui­ling, kapot­te lift door van­da­lis­me, brand­stich­ting, bedrei­ging, onder­huur en angst voor repre­sail­les als je praat met onze wijkbeheerder.

Eigen kracht
Het begon met ver­trou­wen win­nen bij en inzet­ten op eigen kracht van bewo­ners door vaak en op ver­schil­len­de manie­ren con­tact te heb­ben. De deu­ren langs. Een bewo­ners­avond (waar bewo­ners vrij­uit durf­den te pra­ten). Ter plek­ke werd een app­groep gestart, waar­aan bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van poli­tie, gemeen­te, buurt­werk en cor­po­ra­tie deel­ne­men. We infor­meer­den bewo­ners over acties in hun woon­ge­bouw en nodig­den hen uit om met ons in gesprek te gaan.

Hand­ha­ven
Ver­der heb­ben we inge­zet op hand­ha­ven en optre­den. We heb­ben bewo­ners laten beta­len voor aan­ge­rich­te scha­de. De lach­gas­op­slag is beëin­digd. We zijn een woon­frau­de onder­zoek gestart. We heb­ben bevei­li­gers inge­huurd, extra camera’s opge­han­gen en de ver­lich­ting verbeterd

De regie pakken
In de samen­wer­king zijn boa’s, wijk­agent, opbouw­werk, soci­aal wijk­team, en de gemeen­te aan tafel gevraagd door ons. Wij heb­ben de gemeen­te gevraagd om regie te nemen. Als eige­naar van de flat hoef je niet auto­ma­tisch eige­naar zijn van het probleem.

Door­zet­tings­ver­mo­gen en lef
Wij heb­ben gemerkt dat het belang­rijk is dat men­sen uit de dage­lijk­se prak­tijk met elkaar aan tafel moe­ten zit­ten voor afstem­ming. Die samen­wer­king is niet vrij­blij­vend. Er moet een geza­men­lijk gedra­gen visie zijn. Men­sen uit de prak­tijk heb­ben man­daat nodig van­uit hun orga­ni­sa­ties om te han­de­len. Dat vraagt door­zet­tings­ver­mo­gen. En soms lef.