Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Nieu­we raads­le­den bezoe­ken Majel­la wonen

Gis­te­ren bezocht een deel van de nieu­we raads­le­den onze woon­groep Majel­la. De raads­le­den maak­ten ken­nis met de gemeen­te­lij­ke orga­ni­sa­tie en daar hoort het soci­aal domein natuur­lijk bij. Bij Majel­la kre­gen de net geïn­stal­leer­de raads­le­den met inte­res­se in het soci­aal domein van­uit ver­schil­len­de par­tij­en een beeld hoe Utrech­ters in kwets­ba­re posi­tie goed samen kun­nen wonen met hun mede Utrechters.

De raads­le­den luis­ter­den aan­dach­tig naar het per­soon­lij­ke ver­haal van één van de men­sen die er van­uit de dak­lo­zen­op­vang is komen te wonen. Ze ver­tel­de dat eigen­lijk alles mis is gegaan in haar leven en bij Majel­la voor het eerst in haar leven rust heeft gevon­den. Ze had geen net­werk meer, nu wel belang­rij­ker nog: ze mocht er zijn. Iets wat we nog vaak mis gaat in regu­lie­re com­plexen. Bin­nen­kort begint ze met betaald werk.

Met de raads­le­den heb­ben we bespro­ken wat de ver­schil­len bespro­ken zijn tus­sen gemengd wonen en onze regu­lie­re com­plexen. Bij­voor­beeld dat bij regu­lie­re com­plexen de omge­ving meest­al niet zo warm is. Ook vroe­gen we vas­te finan­cie­ring voor dit soort pro­jec­ten en onze behoef­te om het niet steeds van sub­si­dies af te laten han­gen. Het is een opga­ve waar­in we echt samen moe­ten optrek­ken. Ook het pijn­lij­ke punt dat zoveel groe­pen last heb­ben van de woning­nood is naar voren geko­men. Iets wat zo com­plex is dat er geen snel­le oplos­sing is, behal­ve in ieder geval meer bouwen.

Majel­la start­te in 2016 en heeft tot doel huis­ves­ting te bie­den aan men­sen die afkom­stig zijn uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang en het rea­li­se­ren van een pret­ti­ge woon­buurt. Erik Patist, pro­ject­lei­der: ‘De bewo­ners die bege­lei­ding krij­gen zijn soci­aal kwets­ba­re men­sen die dak­loos zijn geweest. Deze bewo­ners krij­gen nog gemid­deld drie jaar bege­lei­ding bij het voe­ren van de regie over hun eigen leven. In de prak­tijk blijkt dat de omge­ving vaak wei­nig oog heeft voor men­sen ’in de rafel­rand van de samen­le­ving’. Ter­wijl men­sen die op weg zijn naar her­stel juist heel erg gehol­pen zijn met – en behoef­te heb­ben aan buren die hen zien en begroe­ten, een praat­je maken en uit­no­di­gen om deel te nemen aan acti­vi­tei­ten in de buurt.’ De ande­re bewo­ners zijn men­sen met gro­te soci­a­le betrok­ken­heid, die een actie­ve bij­dra­ge wil­len leve­ren aan hun woonomgeving.

Majel­la is een groot suc­ces. Zo groot dat nu de flat dan toch echt gesloopt gaat wor­den, een deel van de bewo­ners graag bij elkaar wil blij­ven. Por­taal heeft hier­voor ruim­te gere­ser­veerd in een nieuw­bouw­pro­ject in Leid­sche Rijn. Bij dat pro­ject gaan we de men­sen van­uit Majel­la die mee­gaan een gro­te rol geven bij het vor­men van hun nieu­we gemeenschap.

Na Majel­la is Por­taal samen met part­ners meer­de­re pro­jec­ten als Majel­la opge­start. Denk aan Place2BU, Mean­der­park, Romu­lus en Remus, de Pio­nier en Elderburen.