Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Hoe kun­nen we de ach­ter­uit­gang in de wij­ken tegen­gaan? Hoe komen we tot meer soci­a­le ver­bon­den­heid? Wat is er nodig om ieder­een in een wijk te laten bij­dra­gen aan goed samen­le­ven? Hoe kun­nen we de kan­sen­on­ge­lijk­heid aan­pak­ken? Is daar über­haupt wel iets aan te doen? Als je voor een dub­bel­tje gebo­ren wordt, kun je dan ooit nog een kwart­je wor­den? Daar­over bui­gen gast­spre­kers Daan Roovers, Roos Vonk en Özcan (‘Eus’) Aky­ol zich tij­dens de con­fe­ren­tie ‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven’ op dins­dag 21 juni.

Daan Roovers filo­soof, voor­ma­lig Den­ker des Vader­lands en docent publieks­fi­lo­so­fie aan de Uni­ver­si­teit van Amster­dam zal in haar ver­haal terug­gaan naar de tijd van Aris­to­te­les. Naar de stad­staat, met een natuur­lij­ke vorm van samen­le­ven. Hoe hou­den men­sen het samen vol? Hoe gaan we om met pola­ri­sa­tie? En hoe komen we weer tot een­heid en het nemen van geza­men­lij­ke ver­ant­woor­de­lijk­heid? Hoe komen we weer tot soci­a­le ver­bon­den­heid? Wat is daar voor nodig en hoe leren we elkaar beter begrijpen?

‘Gedrag is besmet­te­lijk’, zegt Roos Vonk, hoog­le­raar soci­a­le psy­cho­lo­gie aan de Rad­boud Uni­ver­si­teit Nij­me­gen, colum­nis­te en onder ande­re bekend van haar boek ‘Je bent wat je doet.’ Vroe­ger leef­den men­sen in hete­ro­ge­ne groe­pen waar ieder­een zijn of haar eigen talent inzet­te. Men­sen namen hun plek in de groep en zorg­den ervoor dat ze alle­maal bij­droe­gen aan goed samen­le­ven. Gedre­ven door de hang naar over­le­ving. Van­daag de dag is de situ­a­tie anders. Maar, de stad is nog steeds een jun­gle en de mens heeft nog steeds de behoef­te om ergens bij te horen. Ligt de oplos­sing in het benut­ten van de besmet­te­lijk­heid van gedrag?

Uit eigen erva­ring weet schrij­ver en tele­vi­sie­ma­ker Özcan (“Eus”) Aky­ol, dat opgroei­en in een ach­ter­stands­wijk je vormt voor de rest van je leven. In groep 8 kreeg hij Athe­ne­um-advies, maar als kind van een Turk­se gast­ar­bei­der zou hij op die school de eni­ge uit zijn buurt zijn. Net als zijn broers ging hij daar­om naar de mavo. Tij­dens de con­fe­ren­tie gaat Eus daar die­per op in. Zijn ver­haal maakt dui­de­lijk hoe kan­sen­on­ge­lijk­heid los staat van etni­ci­teit, maar een uni­ver­seel ver­haal is en betrek­king heeft op de soci­a­le klas­se waar­in je opgroeit. Kun je dit wel oplos­sen? Wordt dit niet juist bewust in stand gehouden?

Panel gesprek

Om samen een stap ver­der te kun­nen zet­ten voor bete­re wij­ken, orga­ni­seert Por­taal orga­ni­seert voor haar sta­ke­hol­ders de lan­de­lij­ke con­fe­ren­tie Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Niet alleen deze gast­spre­kers ver­tel­len hun boei­en­de kijk op Portaal’s visie: bij­dra­gen aan goed samen­le­ven. Ook een panel, bestaan­de uit men­sen met ver­schil­len­de ach­ter­gron­den, zoals een wijk­agent, een bewo­ner, een bur­ge­mees­ter, een school­di­rec­tri­ce, de voor­zit­ter van een bran­che­or­ga­ni­sa­tie, een jon­ge­ren­wer­ker, een bestuur­der, een mede­wer­ker uit de zorg… Tij­dens het hele pro­gram­ma is er vol­op inter­ac­tie met het publiek in de zaal en kan het publiek  vra­gen stel­len en idee­ën aan­dra­gen. Wel­ke dilemma’s zien we? En hoe kun­nen we bewo­ners hel­pen om hun regie­rol te ver­ster­ken? Op zoek naar oplos­sin­gen; op zoek naar kan­sen. En… op zoek naar samen­wer­king. Na afloop is er gele­gen­heid om met elkaar nieu­we samen­wer­kin­gen aan te gaan en bestaan­de samen­wer­kin­gen te verdiepen.

Dins­dag 21 juni 2022, van­af 15 uur in de Pro­dent­fa­briek, Amersfoort

Inte­res­se? Stuur dan een mail naar: Moreen Wui­te via moreen.wuite@portaal.nl