Samen leven doe je samen!

Inclu­sie­ve buurten

Afge­lo­pen zater­dag 24 sep­tem­ber, op de lan­de­lij­ke Buren­dag, open­de wet­hou­der Rachel Streef­land de Buurt­ka­mer in Overvecht. 

De buurt­ka­mer is een gedeel­de plek van bewo­ners en pro­fes­si­o­nals van ver­schil­len­de orga­ni­sa­ties. Een knoop­punt in de wijk direct bij de men­sen. Hier geven we ruim­te aan ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners of om gewoon even onder­ling een praat­je te maken.

Rachel Streef­land, wet­hou­der gemeen­te Utrecht: ‘Ondanks dat het een pilot betreft, zie ik de abso­lu­te meer­waar­de van een ont­moe­tings­plek als de Buurt­ka­mer in een kwets­ba­re buurt. Het is heel waar­de­vol om per­soon­lijk van de bewo­ners en buurt­am­bas­sa­deurs te horen wat er in de buurt speelt. Ik hoop dat de Buurt­ka­mer veel­vul­dig gebruikt gaat wor­den en een bete­ke­nis­vol­le rol gaat ver­vul­len. Een fij­ne plek voor mooie ini­ti­a­tie­ven en een goed gesprek onderling.’

Por­taal, Mitros, gemeen­te Utrecht en onder ande­re Jou Jon­ge­ren­werk, Doc en Taal doet Meer zijn gere­geld aan­we­zig in de Buurt­ka­mer. De Buurt­ka­mer is voor de bewo­ners van de Ankar­adreef, Tigris­dreef, Haif­adreef, Sint Eus­ta­ti­us­dreef en Sint Maartendreef.

Reijn­der Jan Spits, mana­ger Volks­huis­ves­ting Por­taal: ‘we hopen dat dit een kamer voor de buurt wordt waar bewo­ners elkaar kun­nen ont­moe­ten, acti­vi­tei­ten kun­nen orga­ni­se­ren en voor hulp en advies langs kun­nen komen. Zo dra­gen we met elkaar bij aan goed samenleven’.

Por­taal wil in de regio Utrecht meer­de­re Buurt­ka­mers ope­nen in ver­schil­len­de wij­ken. Deze Buurt­ka­mer in Over­vecht is de twee­de. Buurt­ka­mer Anti­lo­pe­spoor in Maars­sen­broek, geo­pend 7 sep­tem­ber j.l. was de eer­ste Buurtkamer.

Beeld: Fari­da Benmoghyt