Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

De rek is eruit bij gro­te woning­ver­huur­ders: ‘Wij kun­nen de bouw­kos­ten niet meer opvangen’

De bouw­kos­ten zijn onge­kend hoog en dat ter­wijl de over­heid voor 2030 min­stens één mil­joen wonin­gen erbij wil heb­ben. Maar woning­cor­po­ra­ties en vast­goed­be­leg­gers heb­ben nou al pro­ble­men met de finan­cie­ring van nieu­we pro­jec­ten door de almaar stij­gen­de bouw­kos­ten. VJ sprak San­der Heins­man, bestuur­der van Por­taal en Hugo van der Have, head of pro­per­ty mana­ge­ment van Heim­staden over dit steeds groei­en­de probleem.

Voor woning­cor­po­ra­ties is de situ­a­tie nij­pend. Toe­kom­sti­ge pro­jec­ten zit­ten in de knel en bouw­pro­jec­ten die al lopen, drei­gen onbe­taal­baar te wor­den. San­der Heins­man van Por­taal bena­drukt dit: “Ont­wik­ke­laars en beleg­gers vra­gen zich af of de pro­jec­ten wel door­gaan. Zij kun­nen vaak de uit­ein­de­lij­ke kos­ten niet dra­gen waar­door het hele plan op los­se schroe­ven komt te staan.” Heins­man ziet voor­al in de pro­jec­ten die voor de komen­de twee, drie jaar op de plan­ning staan de groot­ste ver­tra­gin­gen ont­staan, omdat het steeds moei­lij­ker wordt om pro­jec­ten rond te krijgen.

Ver­huur­der­hef­fing

Heins­man vindt het tijd dat de over­heid de situ­a­tie seri­eus neemt. “De bouw­kos­ten stij­gen niet alleen, ook staan woning­cor­po­ra­ties zwaar onder druk door de als­maar geste­gen ver­huur­der­hef­fing. Dit jaar is er een kor­ting op de ver­huur­der­hef­fing afge­kon­digd, maar een kor­ting doet uit­ein­de­lijk hele­maal niets,” zegt hij. “Het  lijkt mis­schien heel aar­dig, maar het is een sigaar uit eigen doos. De ver­huur­der­hef­fing is gekop­peld aan de WOZ waar­de van de wonin­gen en die stijgt zo hard dat die kor­ting eigen­lijk wordt teniet­ge­daan. Door­dat wonin­gen zo hard in waar­de stij­gen moe­ten we vol­gend jaar het­zelf­de bedrag afdra­gen aan ver­huur­der­hef­fing, name­lijk €50 mil­joen. We heb­ben de fac­to niets aan de kor­ting. Die moet hele­maal afge­schaft worden.”

Lees hier het gehe­le arti­kel op Vastgoedjournaal.nl (ach­ter inlog).