Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

‘Bij­dra­gen aan goed samen­le­ven nieuws­brief voor professionals’

Met deze nieuws­brief nemen wij u vijf keer per jaar mee in onze mis­sie om met bewo­ners, maat­schap­pe­lij­ke- en zorg­in­stel­lin­gen, gemeen­ten en woning­cor­po­ra­ties meer dan ooit bij te dra­gen aan goed samen­le­ven. Voor leef­ba­re buur­ten waar­in men­sen naar elkaar omkijken.

Deze 7e edi­tie staat in het teken van gemend wonen en de Por­taal Draagt Bij-week

Preview

 • Terug­blik Por­taal Draagt Bij-week
  De Por­taal Draagt Bij-week was ook in 2023 een suc­ces! Vele collega’s heb­ben samen met bewo­ners en buurt­kin­de­ren de han­den uit de mou­wen gesto­ken en de kwast, het tuin­schep­je of de veger ter hand geno­men. Een week lang inten­sief bij­dra­gen aan goed samenleven.
 • 7 bouw­ste­nen van Gemengd Wonen
  Op 8 juni 2023 kreeg ‘Gemengd Wonen’ bij­zon­de­re aan­dacht. Mana­gers volks­huis­ves­ting Reijn­der Jan Spits (Utrecht), Mou­naim Abdel­k­hal­ki (Amers­foort) en pro­gram­ma mana­ger Han­ne­ke Schreu­ders orga­ni­seer­den een con­fe­ren­tie Gemengd Wonen voor part­ners van cor­po­ra­ties, zorg, wel­zijn en gemeen­ten. Ze spra­ken over wat er goed gaat in deze waar­de­vol­le woon­vorm. Maar ook wat nodig is om dat vast te hou­den en wel­ke uit­da­gin­gen we het hoofd moe­ten bie­den. Lees het hele arti­kel via onder­staan­de button.
 • ‘Men­sen aan een woning mogen hel­pen, het gaat echt ergens om.’
  Reijn­der Jan Spits is sinds 2015 mana­ger volks­huis­ves­ting bij Por­taal Utrecht. Zijn pas­sie voor zijn werk is zicht­baar in zijn enthou­si­as­me voor een bij­zon­de­re woon­vorm als Gemengd Wonen, waar­voor hij samen met col­le­ga Mou­naim Abdel­k­hal­ki de con­fe­ren­tie ini­ti­eer­de. ‘Met pro­jec­ten als Gemengd Wonen kun­nen we wij-zij den­ken tegen­gaan, dat is waar­de­vol.’ Lees het inter­view via onder­staan­de button.
 • ‘Trots op de vele ini­ti­a­tie­ven van de jongeren’ 
  Por­taal­col­le­ga Wen­dy Baak is soci­aal beheer­der bij De Pio­nier in Amers­foort, een Gemengd Wonen pro­ject met 208 tij­de­lij­ke huur­wo­nin­gen voor jon­ge­ren tot en met 29 jaar. Een deel van de bewo­ners komt uit de maat­schap­pe­lij­ke opvang of gaat van­uit (jeugd)zorg op zich­zelf wonen en wordt daar­bij bege­leid. Lees het hele arti­kel via onder­staan­de button.

Lezen en abonneren

Lees hier de hele nieuws­brief. Wilt u voort­aan ook deze nieuws­brief in uw mail­box ont­van­gen? Dat kan!
Hier kunt u zich op onze nieuws­brief abon­ne­ren.