Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen tonen soli­da­ri­teit en roe­pen over­heid op om het­zelf­de te doen

Den Haag, laat de zwak­ste schou­ders niet in de kou zitten

Steeds meer huur­ders kun­nen de stij­gen­de ener­gie­las­ten niet beta­len. Op dit moment lopen alle huur­ders met een mini­mum­in­ko­men de kans om in ern­sti­ge finan­ci­ë­le pro­ble­men te komen. Daar mogen wij in Neder­land niet van weg­kij­ken. Dat von­den ook de zes huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen en woning­cor­po­ra­tie Por­taal zelf. 

Leen­dert de Bruin en Paul Smith leg­gen namens de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen uit waar­om zij hun nek uit­sta­ken voor deze groep huur­ders. De Bruin: ‘We maken ons zor­gen dat deze huur­ders straks afge­slo­ten wor­den en let­ter­lijk in de kou komen te zit­ten. Dat is onac­cep­ta­bel. We wil­len dat ieder­een bij­draagt om dit te voor­ko­men.’ De huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen heb­ben daar­om voor­ge­steld om de huren van de wonin­gen met een F en G label dit jaar niet te ver­ho­gen. Met Por­taal heb­ben zij afge­spro­ken om van de hoog­ste mid­den­in­ko­mens daar­voor iets meer huur­ver­ho­ging te vra­gen. Smith bena­drukt dat hij het een goe­de eer­ste stap vindt, maar dat er voor­al van­uit de over­heid meer nodig is: ‘In Neder­land dra­gen niet de sterk­ste schou­ders de zwaar­ste las­ten, zo bleek uit onder­zoek van het CPB. Dat is ver­re van solidair.’

Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man, bestuur­ders van Por­taal, staan hele­maal ach­ter de nood­kreet van de huur­ders­be­lan­gen­ver­e­ni­gin­gen. Van der Zeep: ‘Wij zien nu al dat steeds meer men­sen, door de extra las­ten, moei­te heb­ben om rond te komen. We doen wat we kun­nen om hen nu al te hel­pen, maar het is aan de over­heid om te komen met een struc­tu­re­le oplos­sing. En lie­ver van­daag, dan morgen.’

De Bruin roept de over­heid dan ook op om in actie te komen: ‘Laat zien dat u echt iets wil doen voor de men­sen met de zwak­ste schou­ders. Niet met een een­ma­li­ge toe­la­ge voor ieder­een of met ande­re gene­rie­ke maat­re­ge­len. Maar geef cor­po­ra­ties ruim­te voor maat­werk en ver­hoog de mini­mum inko­mens. Wij heb­ben laten zien wat soli­da­ri­teit is. Doet u dat ook?’

Bekijk hier de noodkreet