Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Huur­ver­ho­ging doet ook ons pijn

Schaf die exor­bi­tant hoge ver­huur­ders­hef­fing toch af, beplei­ten Dirk Jan van der Zeep en San­der Heins­man, bestuur­ders bij Portaal.

Bij Por­taal doen we ons best om wat ver­lich­ting te bie­den in deze tij­den van cri­sis. We stuur­den bloe­men aan oude­ren, zet­ten Praat met Por­taal op (een bel­lijn voor huur­ders die behoef­te heb­ben aan een praat­je), stuur­den een puz­zel en doe-boek­je en vra­gen aan huur­ders om men­sen die goed doen in de buur­ten te nomi­ne­ren voor een bloemetje.

Maar we stuur­den ook een brief met de huur­ver­ho­ging voor komend jaar. Een brief die ons niet in de kou­de kle­ren ging zit­ten. Zeker niet in deze tijd.

Niet eer­der was het zo pijn­lijk dui­de­lijk hoe belang­rijk het is om een goed thuis te heb­ben. Een woning waar je lek­ker woont, die goed onder­hou­den is, in een fij­ne buurt. Om onze wonin­gen op kwa­li­teit te kun­nen hou­den én om wonin­gen bij te kun­nen bou­wen is geld nodig. Geld dat woning­cor­po­ra­ties steeds min­der heb­ben van­we­ge de exor­bi­tant hoge verhuurderheffing.

Snij­den in de bedrijfsvoering
Vorig jaar betaal­de Por­taal ruim 44 mil­joen euro aan belas­ting. Komen­de jaren loopt dat op tot 80 mil­joen. Over de gehe­le sec­tor ging het in 2019 om 2,1 mil­jard euro. Geld dat afkom­stig is van onze huur­ders. Door deze belas­ting dek­ken onze inkom­sten onze uit­ga­ven niet meer. En omdat dit soort bedra­gen niet meer op te hoes­ten zijn door te snij­den in de bedrijfs­voe­ring moe­ten wij de huren wel ver­ho­gen. Zelfs in deze tijd. En dat doet pijn, niet alleen bij onze huur­ders, maar ook bij ons als bestuur.

Zon­der de ver­huur­der­hef­fing was de huur­aan­pas­sing van Por­taal niet aan de orde geweest. We plei­ten dan ook, ondanks het feit dat we in een corona­cri­sis terecht zijn geko­men, voor de afschaf­fing van de ver­huur­der­hef­fing. De woon­cri­sis ver­dwijnt immers niet door de corona­cri­sis. Ster­ker nog, er is een verband.

Ten eer­ste komen flink wat men­sen door de corona­cri­sis in finan­ci­ë­le pro­ble­men. We zien de aan­vra­gen om beta­lings­re­ge­lin­gen nu al stij­gen. Dat heb­ben inmid­dels ruim 440 huur­ders gedaan. Ons kern­punt daar­bij is vol­strekt hel­der: bewo­ners die door de corona­cri­sis hun huur niet kun­nen beta­len, hel­pen wij. We laten nie­mand in de kou staan en nie­mand komt op straat te staan. We voor­zien dat er meer men­sen in de finan­ci­ë­le pro­ble­men komen door de corona­cri­sis. Reden te meer om de wonin­gen betaal­baar te houden

Ten twee­de: door deze finan­ci­ë­le pro­ble­men komt er nog meer vraag naar goed­ko­pe wonin­gen. Ter­wijl er nu al een groot tekort is en een wacht­lijst van tien jaar in een gro­te stad geen uit­zon­de­ring is. Jon­ge­ren moe­ten lan­ger thuis blij­ven wonen en het aan­tal dak­lo­zen is de laat­ste jaren geste­gen. Door­dat veel zzp’ers hun inkom­sten ver­lie­zen en meer men­sen werk­loos wor­den zal de toe­stroom nog hoger wor­den en de woon­cri­sis daar­mee nog groter.

Ten der­de: niet alleen voor onze hui­di­ge en toe­kom­sti­ge huur­ders is het ­belang­rijk dat er gere­no­veerd en bij­ge­bouwd wordt. Ook om een der­de bouw­cri­sis in twin­tig jaar te hel­pen voor­ko­men is het belang­rijk dat de werk­zaam­he­den in de bouw­sec­tor door blij­ven gaan. Cor­po­ra­ties zijn bij uit­stek par­tij­en die anti­cy­clisch kun­nen inves­te­ren. Het afschaf­fen van de ver­huur­der­hef­fing zou dan ook een bij­dra­ge kun­nen leve­ren aan het hel­pen voor­ko­men van een bouw­cri­sis. Die op zijn beurt ook een eco­no­mi­sche cri­sis zal verergeren.

Por­taal levert in deze tijd geen kri­tiek op het kabi­net. Wij onder­steu­nen het cri­sis­be­leid. Wat deze cri­sis wel pijn­lijk bloot­legt is dat er op essen­ti­ë­le plaat­sen hout­rot zit in de fun­de­ring van ons lan­de­lijk beleid. De woon­cri­sis is springlevend.

Por­taal heeft een bood­schap voor het kabi­net: schaf de ver­huur­der­hef­fing af. Juist in tij­den als deze wordt het over­dui­de­lijk dat een goed huis in een fij­ne buurt met men­sen om je heen – die je een hel­pen­de hand kun­nen ­bie­den als dat nodig is – een van de meest essen­ti­ë­le fac­to­ren is bin­nen ons bestaan.

Bron: Trouw