Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Kijk­tip: Debat ‘Reno­va­tie van de volkshuisvesting’

Het soci­aal wonen staat er slecht voor in Neder­land. Onvol­doen­des zijn er voor de betaal­baar­heid van wonin­gen, de leef­baar­heid in wij­ken en de beschik­baar­heid en kwa­li­teit van de woning­voor­raad, zo lees je terug in het rap­port Gebouw van de volks­huis­ves­ting; reno­va­tie gewenst! van Platform31 en haar part­ners. Toon­aan­ge­ven­de experts, waar­on­der Mar­tin van Rijn, Zeno Win­kels, Mar­ja Els­in­ga, Karin Schre­der­hof, Bert van Del­den, Erik Dan­nen­berg, Jos Kof­fij­berg, ver­schil­len­de Kamer­le­den en ont­wik­ke­laars gin­gen er (soms scherp!) over met elkaar in gesprek tij­dens een (onli­ne) debat op 28 okto­ber 2020. Want hoe­wel de voor­uit­zich­ten niet hoop­ge­vend zijn, kan ‘wonen’ wel dege­lijk als vlieg­wiel die­nen voor aller­lei opga­ven, zoals de zorg of energietransitie.
..