Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Rap­port: Gebouw van de volks­huis­ves­ting; reno­va­tie gewenst!

Er is een groot tekort aan wonin­gen, huren stij­gen snel­ler dan de inko­mens en in wij­ken met veel cor­po­ra­tie­wo­nin­gen gaat de leef­baar­heid ach­ter­uit. De taak van de cor­po­ra­ties is inge­perkt en tege­lij­ker­tijd zien we dat van­uit een bre­de­re maat­schap­pe­lij­ke een beroep op hen wordt gedaan. Denk hier­bij aan de ener­gie­tran­si­tie en de extra­mu­ra­li­se­ring. Platform31 en haar part­ners wil­den daar­om graag weten wel­ke ont­wik­ke­lin­gen exact gaan­de zijn en wel­ke oor­za­ken in de vorm van beleid en exo­ge­ne fac­to­ren hier­aan ten grond­slag lig­gen. De uit­kom­sten hier­van zijn te lezen in het rap­port Gebouw van de volks­huis­ves­ting; reno­va­tie gewenst! Dat in sep­tem­ber 2020 gepu­bli­ceerd is.

Bron: Platform31