Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Regi­o­na­le Cor­po­ra­tie­mo­ni­tor 2021

De woning­cor­po­ra­ties in de regio Utrecht (RWU) heb­ben in 2020 1.614 nieu­we soci­a­le huur­wo­nin­gen opge­le­verd. Dit is te lezen in de Regi­o­na­le Cor­po­ra­tie­mo­ni­tor 2021. De RWU cor­po­ra­ties heb­ben hier­mee hun gemid­del­de van de laat­ste jaren fors verbeterd.

Samen met de Rijks­over­heid, de pro­vin­cie en de gemeen­ten is vast­ge­steld dat het nodig is om 2.700 nieu­we soci­a­le huur­wo­nin­gen per jaar te rea­li­se­ren in de regio Utrecht. Om dat aan­tal te halen, zijn meer bouw­lo­ca­ties en snel­le­re pro­ce­du­res nodig.

RWU-voor­zit­ter Hen­ny van den Hei­li­gen­berg: “Wij pak­ken de hand­schoen op en gaan in gesprek met de gemeen­ten in de regio Utrecht om samen een bouw­deal te slui­ten. Hier­in maken we afspra­ken over rea­li­sa­tie van die nieu­we wonin­gen. Ook zul­len wij er vol­gend jaar bij de nieu­we gemeen­te­ra­den op aan­drin­gen om in hun coa­li­tie­ak­koor­den oplos­sin­gen op te nemen die zor­gen voor loca­ties en snelheid.”

Bij Por­taal staan voor de regio Utrecht in 2022 in ieder geval een aan­tal nieuw­bouw­pro­jec­ten op de plan­ning. In Odijk het Jochem Jans­plant­soen, Lin­scho­ten en Vro­ne­stein­laan in Utrecht en ver­der nog het com­plex Buur en nog een ver­ge­lijk­baar com­plex in Leid­sche Rijn en nog een com­plex met wonin­gen voor cli­ën­ten die zorg krij­gen van Rei­nae­r­de aan de Bou­de­wijn Buch­straat ook in Leid­sche Rijn.

Lees hier de Regi­o­na­le Cor­po­ra­tie­mo­ni­tor Utrecht 2021