Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Wie helpt de ver­huur­der­hef­fing om zeep?

Steeds meer maat­schap­pe­lij­ke en poli­tie­ke par­tij­en wil­len van de ver­huur­der­hef­fing af. Zij zien in dat huur­ders en woning­zoe­ken­den de dupe zijn van deze oneer­lij­ke belas­ting. Maar minis­ter Ollong­ren schuift de dis­cus­sie door naar een vol­gend kabi­net. Met de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen in aan­tocht is het inte­res­sant te weten hoe de poli­tie­ke par­tij­en over dit onder­werp denken.

Paul Smeul­ders (Groen­Links)
‘Super­on­recht­vaar­dig en vol­le­dig onbegrijpelijk’

Twee­de Kamer­lid Paul Smeul­ders (Groen­Links): “De ver­huur­der­hef­fing is onrecht­vaar­dig, omdat deze opge­bracht wordt door huur­ders. Dat zijn niet de men­sen met de dik­s­te por­te­mon­nee. En het is onbe­grij­pe­lijk dat de hef­fing nog bestaat, omdat we mid­den­in een woon­cri­sis zit­ten. De opga­ve is enorm. Dus heb­ben we er alle belang bij dat cor­po­ra­ties geld inves­te­ren in nieu­we wonin­gen, in ver­duur­za­ming en in reno­va­tie. De ver­huur­der­hef­fing vormt daar­toe een enor­me blokkade”.

Wat gaat Groen­Links doen? “We wil­len tij­dens de begro­tings­be­han­de­ling op 9 novem­ber berei­ken dat de hef­fing in elk geval tij­de­lijk wordt opge­schort, tot na de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen. Voor ons zal het afschaf­fen van de ver­huur­der­hef­fing een belang­rijk the­ma wor­den bij de Twee­de Kamer­ver­kie­zin­gen vol­gend jaar. Het rap­port Opga­ven en mid­de­len cor­po­ra­tie­sec­tor helpt ons in de strijd tegen de hef­fing. Daar­in is nog eens goed onder­bouwd wat we al wis­ten: cor­po­ra­ties krij­gen door de hef­fing gro­te pro­ble­men om hun exploi­ta­tie rond te krij­gen. Laat staan dat ze ook nog kun­nen investeren.”

Inves­te­rings­plicht
Groen­Links ziet het liefst dat de hef­fing voor cor­po­ra­ties ver­an­dert in een inves­te­rings­plicht. “Cor­po­ra­ties hoe­ven de hef­fing dan niet te beta­len als ze het geld stop­pen in nieuw­bouw, reno­va­tie en ver­duur­za­ming. Het is goed dat er ergens een knop is om aan te draai­en. De situ­a­tie van tien jaar gele­den zijn we nog niet ver­ge­ten: toen zaten cor­po­ra­ties goed bij kas, maar deden daar te wei­nig mee.”

Naast de ver­huur­der­hef­fing vindt Groen­Links ook de ATAD (Anti Taks Avoi­den­ce Direc­ti­ve) onrecht­vaar­dig voor woning­cor­po­ra­ties. “ATAD pakt belas­ting­ont­wij­king door gro­te onder­ne­min­gen aan. Daar zijn we in prin­ci­pe hart­stik­ke voor. Een ver­ve­lend bij­ef­fect is dat deze ook voor cor­po­ra­ties geldt, ter­wijl dat de groot­ste belas­ting­be­ta­lers zijn. Wij wil­len dat cor­po­ra­ties vrij­ge­steld wor­den van deze belasting.”

Juli­us Terpstra (CDA)
‘De ver­huur­der­hef­fing heeft zijn lang­ste tijd gehad’

Ook het CDA wil van de ver­huur­der­hef­fing af, maar krijgt daar in het kabi­net de han­den niet voor op elkaar. De VVD is immers mor­di­cus tegen afschaf­fing. Juli­us Terpstra, Twee­de Kamer­lid voor het CDA: “Er is een groot tekort aan wonin­gen. Niet alleen aan soci­a­le huur­wo­nin­gen, maar ook wonin­gen met een mid­deldu­re huur. Daar ziet het CDA even­goed een belang­rij­ke taak voor cor­po­ra­ties. En dan is er nog de nood­za­ke­lij­ke ver­duur­za­mings­slag. We vra­gen dus heel veel van cor­po­ra­ties. Dan moe­ten we hen ook in staat stel­len die taken uit te voe­ren. Als er niets gebeurt, zak­ken de eer­ste cor­po­ra­ties in 2024 door hun hoe­ven. Gege­ven de hui­di­ge poli­tie­ke ver­hou­din­gen zal afschaf­fen van de ver­huur­der­hef­fing ech­ter op kor­te ter­mijn niet lukken.”

Henk Nij­boer (PvdA)
‘De ver­huur­der­hef­fing is een molen­steen om de nek van de corporaties’

PvdA, die in het Kabi­net-Rut­te II mede ver­ant­woor­de­lijk was voor de invoe­ring van de ver­huur­der­hef­fing, wil er sinds enke­le jaren ook weer van­af. De hef­fing zorgt vol­gens de par­tij voor hoge­re huren en min­der inves­te­rin­gen. In mei dit jaar pro­beer­de de PvdA afschaf­fing van de ver­huur­der­hef­fing op te nemen in het pak­ket aan corona­cri­sis­maat­re­ge­len. Twee­de Kamer­lid Henk Nij­boer: “De bouw dreigt nu hele­maal stil te val­len. Dat was bij de vori­ge cri­sis niet anders, alleen is de woning­nood nu nog veel hoger. Het aller­domste wat we nu kun­nen doen, is gewoon toe­zien hoe bouw­vak­kers wor­den ont­sla­gen. Dat is tot nu toe wel de lijn van het kabi­net: het doet name­lijk hele­maal niets.”

Net als Groen­Links, wil de PvdA er wel op toe­zien dat de vrij­ko­men­de mid­de­len ook echt tot inves­te­rin­gen lei­den. “Je kunt dat bin­nen de ver­huur­der­hef­fing rege­len. Je krijgt dan als cor­po­ra­tie kor­ting – of zelfs geld toe – naar­ma­te je meer bouwt, ver­duur­zaamt of reno­veert. Een ande­re manier is het geld eerst opha­len via de begro­ting en via een inves­te­rings­fonds beschik­baar stel­len. Bei­de zijn bespreek­baar, het doel is hetzelfde.”

ATAD
Wat kan de PvdA nog meer doen om afschaf­fing van de hef­fing dich­ter­bij te bren­gen? “Met par­tij­en als Aedes en de Woon­bond, en de ande­re oppo­si­tie­par­tij­en voe­ren we de poli­tiek-maat­schap­pe­lij­ke druk op het kabi­net de komen­de tijd maxi­maal op. CDA en Chris­ten­Unie zijn ook niet geluk­kig met deze hef­fing, maar de VVD wil de cor­po­ra­ties voor­als­nog het liefst de nek omdraaien.”

Naast de ver­huur­der­hef­fing is voor de PvdA ook ATAD een doorn in het oog. “We heb­ben ons kapot gestre­den bij de minis­ter om die hef­fing voor cor­po­ra­ties van tafel te krij­gen. Uit­ein­de­lijk is daar een tij­de­lij­ke, hal­ve com­pen­sa­tie uit­ge­ko­men.’ Wat gebeurt er als bei­de hef­fin­gen in de hui­di­ge vorm blij­ven bestaan? De woning­nood zal ver­der toe­ne­men. De betaal­baar­heid komt ver­der onder druk. En cor­po­ra­ties zul­len steeds meer in de pro­ble­men komen.”

Wat vin­den D66 en VVD?
Voor dit arti­kel heb­ben we gepro­beerd om de woord­voer­ders van D66 en de VVD enke­le vra­gen voor te leg­gen over de ver­huur­der­hef­fing. Dit is helaas niet gelukt. Daar­om geven we hun stand­pun­ten weer aan de hand van eer­der ver­sche­nen publi­ca­ties. Voor coa­li­tie­par­tij D66 is afschaf­fing van de hef­fing nog een brug te ver. De demo­cra­ten wil­len wel een kor­ting ver­le­nen, zodat cor­po­ra­ties meer kun­nen inves­te­ren in leef­baar­heid en in kwa­li­ta­tief goe­de soci­a­le woning­bouw, zo staat op de web­si­te van de par­tij. Van de kabi­nets­par­tij­en is alleen de VVD nog over­tuigd voor­stan­der van de ver­huur­der­hef­fing. Vol­gens de libe­ra­len wor­den cor­po­ra­ties hier­door geprik­keld om wonin­gen met vrije­sec­tor­kwa­li­teit te ver­ko­pen aan par­ti­cu­lie­ren. Ver­der is de VVD bij mon­de van woord­voer­der Dani­ël Koer­huis van mening dat het gebrek aan loca­ties en de tijd­ro­ven­de pro­ce­du­res belang­rij­ker obsta­kels zijn om wonin­gen te bou­wen dan de ver­huur­der­hef­fing. Koer­huis ver­klaar­de dit eer­der dit jaar tegen­over Fol­low the Money.

Bron: Por­taal