Samen leven doe je samen!

Opga­ven van woningcorporaties

Woning­cor­po­ra­ties heb­ben te wei­nig mid­de­len om aan alle opga­ven te kun­nen voldoen

Onze over­heid heeft veel zaken goed gere­geld. Maar als er één ding is, dat niet goed gere­geld is, dan is dat de volks­huis­ves­ting. De woon­cri­sis is spring­le­vend. En de over­heid neemt maar niet de juis­te stap­pen om het woon­pro­bleem op te lossen.

Woning­cor­po­ra­ties staan voor veel uitdagingen
Al meer dan een eeuw zor­gen woning­cor­po­ra­ties ervoor dat men­sen met een smal­le beurs een dak boven hun hoofd heb­ben. De Neder­land­se cor­po­ra­tie­sec­tor is een voor­beeld voor heel veel ande­re lan­den, ook in Euro­pa, waar soci­a­le huis­ves­ting stuk­ken min­der goed gere­geld is. De opga­ven waar woning­cor­po­ra­ties voor staan wor­den gro­ter en urgen­ter. Kun­nen woning­cor­po­ra­ties hun gro­te opga­ven rond nieuw­bouw, leef­baar­heid, ver­duur­za­ming en betaal­baar­heid de komen­de 15 jaar finan­ci­eel aan?

Onder­zoek van het Rijk en Aedes: Woning­cor­po­ra­ties heb­ben te wei­nig mid­de­len om aan alle opga­ven te voldoen.

Wat wij als woning­cor­po­ra­ties al jaren zien, blijkt nu ook uit het onder­zoek ‘Opga­ve en Mid­de­len’ van het Minis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken, Eco­no­mi­sche Zaken, Finan­ci­ën en Aedes. Als we op deze voet door­gaan dan drei­gen woning­cor­po­ra­ties rond 2028 aan de finan­ci­ë­le afgrond te staan. En dat is heel slecht nieuws voor Nederland.

De ver­huur­der­hef­fing: een onrecht­vaar­di­ge belas­ting over de rug van de huur­ders Por­taal betaal­de afge­lo­pen jaar 44 mil­joen aan deze extra belas­ting. Een belas­ting die, won­der­baar­lijk genoeg, niet geldt voor par­ti­cu­lie­re ver­huur­ders. In totaal heb­ben woning­cor­po­ra­ties de afge­lo­pen jaren meer dan 10 mil­jard aan extra belas­ting aan het Rijk op moe­ten hoes­ten. Dan is het niet zo gek dat zaken niet meer te beta­len zijn.

Ern­sti­ge zor­gen, ook voor onze huurders
Por­taal wil niet dat de huren op ter­mijn onbe­taal­baar wor­den. Want daar zijn woning­cor­po­ra­ties nou juist voor opge­richt: om betaal­ba­re wonin­gen aan te bie­den aan hen die dat nodig heb­ben. Het is uit eigen onder­zoek nu geble­ken dat er een kloof is tus­sen de opga­ven van de woning­cor­po­ra­ties en de beschik­ba­re mid­de­len. En daar is een sim­pe­le oplos­sing voor: over­heid, stop de verhuurderheffing!

Dirk Jan van der Zeep en San­der Heinsman
Raad van Bestuur woning­cor­po­ra­tie Portaal

Bekijk hier de advertentie.